Ja, vi skal stop­pe salg af fos­sil­bi­ler i 2025 Nej, tek­no­lo­gi­en er ik­ke mo­den end­nu

BT - - DEBAT -

RAS­MUS NORDQVIST

Pa­ris er trans­port­sek­to­ren ik­ke la­en­ge­re fri­ta­get for de kra­e­ve­de re­duk­tions­mål for CO-ud­s­lip. Hvis vi skal nå den kra­e­ve­de re­duk­tion i CO2-ud­s­lip­pet, bli­ver vi nødt til at sa­et­te gang i en ud­vik­ling, der gør det mu­ligt at nå at la­ve den omstil­ling, der skal til. Der­for fo­re­slår vi et stop for im­port og salg af nye ben­zin- og di­e­sel­bi ler i 2 025 for at la­ve en gli­den­de over­gang i ste­det for hovsa­løs­nin­ger. Bi­ler har en gen­nem­snit­lig le­ve­tid på om­kring 15 år. Så vi vil va­e­re frem­me ved 2040, før vi har en hel omstil­ling fra fos­si­le bi­ler til el­bi­ler.

MED KLIMAAFTALEN FRA

THO­MAS MØL­LER THOM­SEN

for sam­fun­det og den en­kel­te bor­ger i dag. Så­dan vil det og­så va­e­re i 2025. 80 ud af 100 trans­port­ki­lo­me­ter i Dan­mark fo­re­går i bil, og i Dan­mark er vi af­ha­en­gi­ge af den tek­no­lo­gi, der fin­des. I 2025 vil vi der­for og­så va­e­re af­ha­en­gi­ge af for­bra­en­dings­mo­to­rer. Der vil på det tids­punkt va­e­re end­nu bed­re el­tek­no­lo­gi, brint­tek­no­lo­gi og hy­brid­bi­ler. Men at døm­me ben­zi­nog di­e­sel­bi­ler ude al­le­re­de nu, hvor man ik­ke er sik­ker på, at tek­no­lo­gi­en kan ba­e­re den frem­ti­di­ge bil­tra­fik, er helt hen i vej­ret. Det er naivt at tro, at Fol­ke­tin­get kan be­slut­te, hvor­dan den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling i ver­den vil bli­ve.

BI­LEN ER UUNDVAERLIG

er som at for­by­de folk at ta­ge på ar­bej­de, hvis de bor langt der­fra. El­bi­ler­ne fin­des. Men det er sta­dig så­dan, at de pri­ma­ert er go­de til folk, der har kor­te pend­ler­af­stan­de - ik­ke til stør­re af­stan­de. Ma­ski­n­ar­bej­de­ren, der bor på Møn og rej­ser til Kø­ben­havn hver dag på ar­bej­de, har ik­ke råd til en dyr el­bil som en Tesla.

VI FO­RE­SLÅR I AT FOR­BY­DE BI­LER­NE

ste­det at af­vik­le re­gi­stre­rings­af­gif­ten i ste­det for at brand­be­skat­te bi­li­ster­ne, som det sker i dag. Man bør la­ve et sy­stem, der gi­ver in­ci­ta­ment til at kø­be bi­ler, der kø­rer la­en­ge­re på li­te­ren, ud­le­der min­dre CO2 og er me­re sik­re. På den må­de sik­rer man en me­re mil­jø­rig­tig og sik­ker tek­no­lo­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.