’ ’

BT - - DEBAT -

lan­de som Hol­land og Nor­ge, der og­så er be­gyndt at bars­le med no­get lig­nen­de. Og sto­re øko­no­mi­er som Ki­na og Indien er i gang med at ar­bej­de med at om­stil­le sig til mil­jø­ven­lig tra­fik. For en ting er CO2-ud­vik­lin­gem, en an­den, vi skal til livs, er par­ti­kel­foru­re­nin­gen og he­le mil­jøpå­virk­nin­gen fra de fos­si­le bi­ler.

VI SER AN­DRE

ta­le mod bed­re vi­den­de at si­ge, at tek­no­lo­gi­er­ne ik­ke er der. Og med vo­res for­slag vil der sta­dig va­e­re tid til, at ud­vik­lin­gen kan fort­sa­et­te in­den 2025. Im­por­tø­rer­ne vil ha­ve tid til at om­stil­le sig, og virk­som­he­der­ne, der til­by­der el til bi­ler­ne, kan nå at la­ve for­ret­nings­mo­del­ler og den in­fra­struk­tur, der skal til. Det bli­ver me­get dy­re­re, hvis vi i ste­det hal­ter bag­ef­ter.

DET ER AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.