En myte at USA er en smel­te­di­gel

USAs be­folk­ning er et klu­de­ta­ep­pe af ad­skil­lel­se og pa­ral­lel­sam­fund, der ik­ke om­gås hin­an­den

BT - - DEBAT -

End­nu en gang er USA ramt af ra­c­eu­ro­lig­he­der, som har ud­mønt­et sig i tragi­ske døds­fald. Der­med er der ble­vet pu­stet til de al­drig dø­de flam­mer af fru­stra­tion over den for­skel­s­be­hand­ling, der kon­stant lu­rer un­der over­fla­den, isa­er på grund af de man­ge pa­ral­lel­sam­fund i USA. Myten om USA som det forja­et­te­de land, hvor et hav af for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter an­gi­ve­ligt skul­le le­ve si­de om si­de som en ho­mo­gen mas­se - som en smel­te­di­gel - er net­op kun en myte. Der er in­tet ho­mo­gent over den må­de, de for­skel­li­ge be­folk­nings­grup­per le­ver på i USA, hvor ad­skil­lel­se af ra­cer og na­tio­na­li­te­ter er nor­men. Hvi­de le­ver sam­men med hvi­de, sor­te med sor­te, asi­a­ter hol­der sig til be­stem­te om­rå­der, og det sam­me gør lat­i­na­me­ri­ka­ner­ne.

Et samfund, der byg­ger på en sam­ling af pa­ral­lel­sam­fund, der ik­ke om­gås, ska­ber usta­bi­li­tet Naser Khader, Fol­ke­tings­med­lem for De Kon­ser­va­ti­ve

DEN­NE OP­DE­LING AF et­ni­ske grup­per op­le­ver jeg of­te i for­bin­del­se med mit ar­bej­de i USA på ta­en­ket­an­ken Hud­son In­sti­tu­te. Bli­ver jeg in­vi­te­ret til sel­skab hos en jø­disk kol­le­ga, er de fle­ste an­dre ga­e­ster stort set jø­der. Bli­ver jeg in­vi­te­ret af en ki­ne­ser, er der flest ki­ne­se­re til ste­de, og hos en me­xi­ka­ner er der stort set ik­ke an­dre end me­xi­ka­ne­re blandt ga­ester­ne. Går man en tur i New York, er de for­skel­li­ge by­de­le li­ge­le­des et ty­de­ligt ek­sem­pel på den­ne op­de­ling. I Chin­a­town kan man mø­de ki­ne­se­re, som ik­ke en­gang ta­ler en­gelsk, og hvis børn ik­ke går i ame­ri­kan­ske sko­ler. USA er et klu­de­ta­ep­pe af for­skel­li­ge et­ni­ske grup­per, op­delt i hver sin lil­le fir­kant uden den sto­re be­rø­ring.

EN LYK­KE­LIG SAMMENBLANDING af be­folk­nings­grup­per, hvor sor­te er gift med hvi­de, som man of­te ser det frem­stil­let på film, sker desva­er­re ik­ke sa­er­lig of­te. Det er be­sva­er­ligt, for hvor skal et par bo, når den ene er sort og den an­den hvid? Hvil­ken sko­le skal bør­ne­ne gå på – de hvi­des, de sor­tes? Det er så­dan­ne over­vej­el­ser, der se­ri­øst be­ska­ef­ti­ger folk. Men og­så de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der har et fo­kus på et­ni­ci­tet/ra­ce, som man vil­le bli­ve flov over i Dan­mark. Bli­ver to fra for­skel­li­ge ra­cer for ek­sem­pel gift, bli­ver det af de of­fent­li­ge myn­dig­he­der no­te­ret som ’in­ter­ra­ci­al mar­ri­a­ge’. Da jeg skul­le ud­fyl­de min an­søg­ning om kø­re­kort og sy­ge­sik­ring, skul­le jeg an­gi­ve, hvil­ken ra­ce jeg til­hø­rer, og i nog­le sta­ter skal man an­gi­ve, hvil­ken ra­ce man til­hø­rer, når man bli­ver re­gi­stre­ret som va­el­ger. Der­for er jeg og­så lodret ue­nig, når jeg i de­bat­ter hø­rer folk frem­ha­e­ve, at det er nem­me­re at bli­ve in­te­gre­ret i USA end i Dan­mark. Det er en falsk frem­stil­ling af vir­ke­lig­he­den. Er man én af dem, der får lov til at kom­me ind i USA, får man sam­ti­dig og­så lov til at skul­le kla­re sig selv. Det gør, at man hol­der sig til si­ne eg­ne og kom­mer til at fast­hol­de hin­an­den i at va­e­re en grup­pe ud af man­ge grup­per. Grup­per, som er ind­delt i en et­nisk py­ra­mi­de, hvor de hvi­de lig­ger i top­pen. Un­der dem kom­mer asi­a­ter­ne, lat­i­na­me­ri­ka­ner­ne, og ne­derst kom­mer de sor­te.

ET SAMFUND, der byg­ger på en sam­ling af pa­ral­lel­sam­fund, der ik­ke om­gås, ska­ber usta­bi­li­tet, og der­for me­ner jeg, at den dan­ske mo­del, hvor vi stil­ler man­ge krav til ny­an­kom­ne, er den bed­ste mo­del. Her kra­e­ves det, at man bli­ver as­si­mi­le­ret i for­hold til de­mo­kra­ti­et. Ens kul­tu­rel­le va­er­di­er bli­ver og­så ud­for­dret, så man ef­ter­hån­den bli­ver en del af det dan­ske fa­el­les­skab. Pa­ral­lel­sam­fund ska­ber et dem og et os, som in­tet godt tje­ner. Det er USA et ty­de­ligt ek­sem­pel på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.