Lands­by går sam­m­men for at red­de ba­ge­ren

BT - - NYHEDER -

GESTUS halvt år, og egent­lig tro­e­de So­fus Jørgensen ik­ke, han mang­le­de pen­ge.

Men det var kun, ind­til han fik et brev fra Skat om, at der i over et år ik­ke var be­talt skat og moms af ind­ta­eg­ter­ne i ba­ger­for­ret­nin­gen. So­fus Jørgensen hav­de an­sat en di­rek­tør til at hol­de styr på det fi­nan­si­el­le – og det var alt­så ik­ke gå­et ef­ter pla­nen.

So­fus Jørgensen og hans dat­ter Hel­le, der til dag­ligt be­sty­rer ba­ger­for­ret­nin­gen, fik der­for be­sked om at skaf­fe 500.000 kro­ner in­den tirs­dag, hvor de er ind­kaldt til skif­te­ret­ten. De fle­ste af pen­ge­ne har So­fus Jørgensen og dat­te­ren Hel­le selv skaf­fet – men de be­hø­ve­de alt­så lo­kal­be­folk­nin­gens hja­elp til de sid­ste, og al­le­re­de klok­ken fem i mor­ges stod de før­ste lo­ka­le klar i bu­tik­ken og til­bød hja­elp. Va­el­ter ind med hen­ven­del­ser »Da klok­ken var tre mi­nut­ter over fem, stod de før­ste der, og den ene, som er en af vo­res fa­ste kun­der, sag­de: ’Hold da ka­eft no­get lort, det går sgu da ik­ke, vi må fin­de ud af no­get’. Og han er alt­så ba­re en helt al­min­de­lig per­son,« for­kla­rer So­fus Jørgensen.

»Og det va­el­ter ind med hen­ven­del­ser. En kom og be­stil­te brød kvart i seks, og hun sag­de, jeg ba­re skul­le skri­ve, hvor hun skal sen­de pen­ge hen – det er sgu rø­ren­de,« si­ger Ba­ger-So­fus.

Han forta­el­ler, at han nu op­ret­ter en kon­to ude­luk­ken­de til de pen­ge, folk va­el­ger at do­ne­re. Der­u­d­over er han, si­den op­sla­get på Fa­ce­book, ble­vet kon­tak­tet af fle­re lo­ka­le er­hvervs­dri­ven­de i Hval­sø, som har in­vi­te­ret Ba­gerSo­fus til et mø­de søn­dag.

»De si­ger, at vi ik­ke skal ha­ve luk­ket by­ens go­de ba­ger,« for­kla­rer So­fus Jørgensen.

Den 55-åri­ge ba­ger­s­vend har tid­li­ge­re dre­vet ba­ge­ri ved Sja­el­lands Od­de, in­den han for tre et halvt år si­den åb­ne­de for­ret­nin­gen i Hval­sø. Den 14. sep­tem­ber kan han fejre 45-års ju­bila­e­um som ba­ger­s­vend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.