Ves­ta­ger har nye an­kla­ger mod Goog­le

BT - - NYHEDER -

EU’s kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er Mar­gret­he Ves­ta­ger op­trap­pe­de i går kam­pen mod Goog­le med nye an­kla­ger om, at sø­ge­gi­gan­ten mis­bru­ger sin do­mi­ne­ren­de po­si­tion på net­tet.

Ves­ta­ger un­der­byg­ger i en ny hen­ven­del­se til Goog­le si­ne tid­li­ge­re kon­klu­sio­ner om, at Goog­le sy­ste­ma­tisk fa­vo­ri­se­rer sin egen tje­ne­ste med pris­sam­men­lig­nin­ger i de ge­ne­rel­le sø­ge­re­sul­ta­ter.

Sam­ti­dig ret­ter hun nye an­kla­ger mod Goog­le ved og­så at be­skyl­de den ame­ri­kan­ske ma­sto­dont for kun­stigt at be­gra­en­se an­dre web­s­te­ders mu­lig­he­der for at vi­se sø­ge­an­non­cer fra Goog­les kon­kur­ren­ter. Mar­gret­he Ves­ta­ger si­ger, at Goog­les ad­fa­erd be­ty­der, at »for­bru­ger­ne ik­ke nød­ven­dig­vis ser de mest re­le­van­te sø­ge­re­sul­ta­ter«.

»Goog­le har ud­vik­let man­ge in­nova­ti­ve pro­duk­ter. Men det gi­ver ik­ke Goog­le ret til at fra­ta­ge an­dre virk­som­he­der mu­lig­he­den for at kon­kur­re­re,« si­ger EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.