Ma­fi­a­bos­ser­nes boss er død

BT - - NYHEDER -

43 ÅR PÅ FLUGT Den liv­s­tids­døm­te ita­li­en­ske ma­fi­a­le­der Ber­nar­do Proven­za­no, en af de mest be­ryg­te­de kri­mi­nel­le skik­kel­ser i mo­der­ne tid, er død i en al­der af 83 år. Det op­ly­ser fa­engselsmyn­dig­he­der i Ita­li­en, iføl­ge The Gu­ar­di­an og nyheds­bu­reau­et Reuters. Døds­fal­det be­kra­ef­tes af Rosal­ba Di Gre­go­rio, Proven­za­nos ad­vo­kat, iføl­ge The New York Ti­mes.

Ber­nar­do Proven­za­no dø­de på et ho­spi­tal i Mila­no ons­dag ef­ter la­en­ge­re tids syg­dom. Han led af kra­eft, ner­ve­syg­dom­men par­kin­son og fik yder­li­ge­re et hjer­te­an­fald.

Proven­za­no er tid­li­ge­re le­der af den si­ci­li­an­ske ma­fia. I 2006 blev han an­holdt i by­en Cor­leo­ne, som isa­er er kendt fra de oscar­vin­den­de ’The God­fat­her’-film. Da han blev lagt i hånd­jern, hav­de ma­fi­a­bos­sen va­e­ret på flugt i he­le 43 år.

Ef­ter sin an­hol­del­se fik han ad­skil­li­ge liv­s­tids­dom­me, og han var un­der kon­stant over­våg­ning i et top­sik­ret fa­engsel i Par­ma, før han blev ind­lagt på et ho­spi­tal i 2014.

Og­så her holdt fa­engselsmyn­dig­he­der­ne et skar­pt øje med Proven­za­no. Blev kaldt ’Trak­to­ren’ Han blev al­le­re­de en del af den si­ci­li­an­ske ma­fi­a­ver­den i te­e­na­ge­å­re­ne.

Si­den 1993 stod han i spid­sen for den si­ci­li­an­ske ma­fia, der er kendt som Cosa No­stra.

Det var et af Ita­li­ens mest magt­ful­de or­ga­ni­se­re­de for­bry­der­syn­di­ka­ter i 1980er­ne og 1990er­ne.

Si­den er det dog ble­vet sva­ek­ket af stor­sti­le­de ef­ter­forsk­nin­ger og mas­se­an­hol­del­ser.

Ber­nar­do Proven­za­no fik først til­nav­net ’Trak­to­ren’ på grund af sin må­de at plø­je jour­na­li­ster, ef­ter­for­ske­re og an­dre of­re ned på, skri­ver The New York Ti­mes.

Si­den blev han kendt som ’Re­visoren’, da han på mester­lig vis holdt øje med ma­fi­a­ens fi­nan­ser.

Yder­li­ge­re blev han kaldt ’Fan­to­met’, for­di han til­eg­ne­de sig tit­len som den per­son, som de ita­li­en­ske myn­dig­he­der jag­te­de i la­engst tid.

På grund af sin pla­ce­ring øverst i ma­fi­a­grup­pens hie­rar­ki blev han sam­ti­dig kendt som ’bos­ser­nes boss’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.