Ron­stadt gen­nem­brød ro­ck­ens glasloft

BT - - NAVNE -

per­for­mer, en frem­ra­gen­de for­tol­ker af an­dres san­ge.

Li­sten over al­bum er na­er­mest en­de­løs, og Ron­stadt har of­te be­t­rå­dt nye sti­er – el­ler ka­stet nyt lys på vel­kend­te sti­er. I 1986 ind­spil­le­de hun sam­men med ve­nin­der­ne Dol­ly Par­ton og Em­my­lou Har­ris co­un­try­al­bum­met ’Trio’, en mile­pa­el i ny­e­re co­un­try­mu­sik. Hvis Pa­ra­di­sets eng­le af og til får lyst til at syn­ge co­un­try, må det va­e­re så­dan, de ly­der. Al­bum­met blev se­ne­re fulgt op af ’Trio II’. USAs mu­si­kal­ske arv I 1980er­ne gik Lin­da Ron­stadt på op­da­gel­se i den sto­re ame­ri­kan­ske sang­bog. Sam­men med den kend­te or­ke­ster­le­der Nel­son Rid­dle ind­spil­le­de hun tre al­bum, ’What’s New?’, ’Lush Li­fe’ og ’For Sen­ti­men­tal Rea­sons’ (se­ne­re sam­let på en dob­beltcd). Til­sam­men solg­te de om­kring syv mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer og åb­ne­de man­ge yn­gre ame­ri­ka­ne­res ører for USAs mu­si­kal­ske arv fra 1920er­ne, 30er­ne, 40er­ne og 50er­ne. Sin egen fa­ed­re­ne arv op­søg­te Lin­da Ron­stadt bl.a. på det me­get ro­ste al­bum ’Can­cio­nes de Mi Padre’ med tra­di­tio­nel­le me­xi­can­ske san­ge.

Lin­da Ron­stadt har al­drig va­e­ret gift, men pri­vat­li­vet har ik­ke va­e­ret uden ka­er­lig­hed. Mest be­rømt er et lang­va­rigt for­hold til Ca­li­for­ni­ens da­va­e­ren­de gu­ver­nør og se­ne­re de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Jer­ry Brown. Hun har des­u­den va­e­ret ka­e­re­ste med sku­e­spil­le­ren Jim Car­rey og ’Star Wars’-in­struk­tø­ren Ge­or­ge Lucas.

Ron­stadt har adop­te­ret to børn, bor i dag i San Fran­ci­sco, har va­e­ret gaest i Det Hvi­de Hus, og i 2009 pro­du­ce­re­de Mar­tin-gu­i­tar­fa­brik­ker­ne en be­gra­en­set se­rie af en sa­er­lig Lin­da Ron­stadt-mo­del. Så er man stjer­ne.

Blandt de man­ge ha­e­ders­be­vis­nin­ger, som Lin­da Ron­stadt har mod­ta­get, er Na­tio­nal Me­dal of Arts, som hun i 2014 fik over­rakt af pra­esi­dent Oba­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.