Cloo­ney er cool

BT - - TV - 07:20 08:50 10:30 13:40 15:30 17:15 22:00 19:40 12:10 00:10-05:20

”Fra start til slut for­met som den mest ele­gan­te og vel­fun­ge­ren­de thril­ler,” lød det be­gej­stret fra BT’s an­mel­der Hen­ning Hø­eg, der på linje med det øv­ri­ge an­mel­der­kor­ps ud­del­te fem stjer­ner til den po­li­ti­ske thril­ler ”Sy­ri­a­na” i 2005. Bob Bar­nes har va­e­ret CIA-agent i over 20 år og har isa­er brugt si­ne ev­ner på at un­der­sø­ge og op­tra­ev­le ter­ror. Som ti­den går må han dog san­de, at op­bak­nin­gen fra CIA bli­ver me­re og me­re spin­kel, og be­slut­nin­ger­ne me­re og me­re po­li­ti­ske. Da et snig­mord på en re­formven­lig prins i et olie­pro­du­ce­ren­de land går galt, har Ro­bert få­et nok af det kor­rup­te og il­loy­a­le sy­stem. I ste­det be­gyn­der han at mod­ar­bej­de den ame­ri­kan­ske uden­rigs­po­li­tik, og gø­re tid­li­ge­re ska­der go­de igen. Fil­men er ul­tra am­bi­tiøs, og det fra­rå­des at hen­te kaf­fe midt i det he­le. Men den kom­plek­se hi­sto­rie ha­en­ger frem­ra­gen­de godt sam­men, og ma­nusk­tript­for­fat­ter Step­hen Gag­han, der og­så selv in­stru­e­re­de, blev fortjent Oscar-no­mi­ne­ret for sit Med­vir­ken­de: In­struk­tion: ar­bej­de. Han vandt dog ik­ke, men det gjor­de Ge­or­ge Cl­lo­ney til gen­ga­eld, da han modt­og kar­ri­e­rens før­ste sta­tu­et­te for ho­ved­rol­len. (DR2)

Bri­de Wars. Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2009.

Ju­no. Ame­ri­kansk-ca­na­disk ro­man­tisk ko­me­die fra 2007.

Fo­rel­sket i New York. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2013. Ped­der­sen & Fin­dus – Den lil­le dril­lepind. Tysk fa­mi­lie­film fra 2014. The Tho­mas Crown Af­fair. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1999. Björn Afze­li­us: Tu­sen bi­tar. Mr. Tur­ner. En­gelsk dra­ma fra 2014. Hob­bit­ten: Fem­ha­e­resla­get. Ame­ri­kansk­newze­aland­sk actio­ne­ven­tyr fra 2014. Mis­sion: Im­pos­sib­le – Rogue Na­tion. Ame­ri­kansk actionfilm fra 2015. Nat-tv.

Har­ri­son Ford tak­ke­de nej til i ho­ved­rol­len i ”Sy­ri­a­na”. Det har Ford se­ne­re be­teg­net som kar­ri­e­rens stør­ste bom­mert. I ste­det le­ve­rer Ge­or­ge Cloo­ney kar­ri­e­rens hidtil bed­ste pra­e­sta­tion.

Foto: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.