Som­mer­liv

BT - - TV-GUIDE -

SE­RIE top­pen af Dan­mark – Ska­gen – hvor Sisse Fi­sker får sel­skab af An­ders Bircow.

De fle­ste ken­der nok bedst Bircow som en tred­je­del af show­grup­pen Li­nie 3. Men han er blandt me­get an­det og­så stem­men bag Woo­dy, den el­ske­de Dis­ney-fi­gur, som vi selv­føl­ge­lig kom­mer til at mø­de i pro­gram­met.

An­ders Bircow er des­u­den pas­sio­ne­ret gol­f­spil­ler, der el­sker jom­fruhum­me­re og ik­ke går af vej­en for at dan­se ji­ve.

Og snak­ken kom­mer til at ta­ge fle­re uven­te­de drej­nin­ger. Tre som­mer­hit Un­der be­sø­get i Ska­gen kom­mer se­er­ne og­så ta­et­te­re på det om­rå­de, som An­ders Bircow hol­der som­mer i. Der sma­ges på mul­ti­kunst­ne­rens ynd­lings-som­mer­mad. Bå­de lo­ka­le bor­ge­re og turi­ster del­ta­ger i fol­ke­fe­sten. Og en­de­lig kom­mer vi til at hø­re ga­e­stens tre som­mer­hit, der op­fø­res af pro­gram­mets hu­sor­ke­ster – sty­ret med sik­ker og mu­si­kalsk hånd af Ole (Shu-bi dua) Kibs­gaard og hans band ’Bro­t­hers in love’.

Se­ne­re på som­me­ren be­sø­ger Sisse Fi­sker og ’Mit som­mer­liv’ An­net­te Hei­ck og hen­des mand, kok­ken Jesper Vol­l­mer Hei­ck på Born­holm, og se­ri­en slut­ter i Hels­in­gør, hvor vi mø­der er­hvervs­le­der Stine Bos­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.