LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 1997.

Will Hun­ting gør rent på det ma­te­ma­ti­ske in­sti­tut i Bo­ston. Da pro­fes­sor Lam­beau op­da­ger Wills uover­truf­ne ma­te­ma­ti­ske ev­ner, be­slut­ter han sig for at gi­ve kna­eg­ten de bed­ste be­tin­gel­ser for at fol­de ge­ni­et fuldt ud. Men den op­rør­ske Will vil hel­le­re slås og drik­ke øl med ven­ner­ne end bru­ge tid på ma­te­ma­ti­ske form­ler. Må­ske kan en ps yko­log få ham på an­dre tan­ker, men hvil­ke ... Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Gus van Sant. DR1 kl. 15.30 Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 1978.

16 gear, 18 hjul og tu­sind­vis af he­ste­kra­ef­ter. Rub­ber Duck kø­rer last­bil, og han og kol­le­ger­ne ta­ger ik­ke Arizo­nas ha­stig­heds­gra­en­ser alt for al­vor­ligt. Snart er she­rif "Dir­ty" Ly­le ef­ter dem, og en hid­sig jagt går i gang. Le­det af Rub­ber Duck og skar­pt for­fulgt af po­li­ti­et og me­di­er­ne kø­rer truck­er­ne mod gra­en­sen til New Me­xi­co, mens fle­re og fle­re last­bi­ler slut­ter sig til kon­voj­en. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Sam Peck­in­pah. DR2 kl. 17.25 Ame­ri­kansk-newze­aland­sk ani­ma­tions­film fra 2011.

Da den un­ge jour­na­list Tin­tin kø­ber et gam­melt fla­ske­skib, fin­der han ved et til­fa­el­de et spor i ski­bet, der kan le­de ham til sørø­ve­ren Ra­ck­ham den Rø­des skat. Han al­li­e­rer sig med den ko­le­ri­ske og for­d­ruk­ne kap­ta­jn Had­do­ck, og sam­men ta­ger de på en even­tyr­lig tur til Nord­afri­ka for at fin­de re­ster­ne af sørø­ver­ski­bet En­hjør­nin­gen. Men Iva­novitch Sak­ha­rin og hans ban­de er og­så ude ef­ter skat­ten – og de sky­er in­gen mid­ler for at få fin­gre i den. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3 kl. 20.00 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2010.

Mar­ni får sig en slem over­ra­skel­se, da hen­des bror pra­e­sen­te­rer hen­de for sin nye for­lo­ve­de. Det er nem­lig hen­des man­ge­åri­ge pla­ge­ånd fra sko­len, som har ka­stet sin ka­er­lig­hed på bro­de­ren. Og nu er der kun et at gø­re: For­hin­dre bryl­lup­pet, ko­ste hvad det vil. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: An­dy Fi­ck­man. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2010.

Char­le­stown-na­bo­la­get i Bo­ston er no­to­risk kendt for si­ne man­ge be­va­eb­ne­de rø­ve­ri­er, som na­er­mest er en stolt tra­di­tion ind­byg­ger­ne va­er­ner om. Ky­ni­ske og samvit­tig­heds­lø­se Doug Ma­cRay, der rø­ver ban­ker med sin ban­de, bor i by­de­len og 'ar­bej­der' of­te sam­men med Ja­mes, som han na­er­mest be­trag­ter som sin bror. Un­der et rø­ve­ri ta­ger den un­ge bankan­sat­te Clai­re som gid­sel. De løsla­der hen­de, men bli­ver nervø­se for, om hun kan gen­ken­de dem og op­sø­ger hen­de der­for igen. Men Doug fo­rel­sker sig i hen­de, og her­fra kom­pli­ce­res ban­dens ar­bej­de va­e­sent­ligt. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ben Af­fleck. 6'eren kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.