SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 2000. Sa­tans små­de­bi­le søn Ni­cky har pro­ble­mer med at va­e­re så led som man bør va­e­re, når man er søn af Sa­tan. Det har Ni­ck­ys to styg­ge brød­re ik­ke, så da Sa­tan ud­sky­der sin pen­sion, bli­ver de to brød­re så su­re, at de ta­ger af sted til New York for at la­ve by­en om til en ko­pi af hel­ve­de. Da de gør det, fry­ser po­r­ten til de­res barn­doms­hjem, og Sa­tan kan der­for ik­ke la­en­ge­re få fri­ske sja­e­le at forta­e­re. Den ene­ste, der kan ud­re­de den­ne mi­se­re, er Ni­cky, som der­for bli­ver sendt til New York med en magisk sølv­fla­ske, som han skal lok­ke si­ne to brød­re ned i. I New York er Ni­cky på ude­ba­ne, men hel­dig­vis får han hja­elp af en ta­len­de hel­ve­des­hund. Med­vir­ken­de: Zulu kl. 15.20 In­struk­tion: Ste­ven Bill. Ame­ri­kansk western fra 1961.

Spil­le­fug­len Paul Re­gret er på flugt fra lovens lan­ge arm, men bli­ver fan­get af Te­xas Ran­ger'en Ja­ke Cut­ter. Snart må de to dog slå pjal­ter­ne sam­men for at ta­ge kam­pen op med en ban­de, der sa­el­ger vå­ben og whi­sky til en fjendt­lig in­di­a­ner­stam­me. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Mi­cha­el Cur­tiz. DR2 kl. 16.35 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2003.

Don­na Jen­sen drøm­mer om at slip­pe ud af sit ke­de­li­ge liv i trai­ler­par­ken i Sil­ver Springs og bli­ve stewar­des­se på før­ste klas­se som sit idol Sal­ly We­ston. Men Don­na har al­drig sat si­ne ben på et fly! Og selv­om hun har flair for job­bet, bli­ver stewar­des­sesko­len no­get af en prø­ve, for vej­en til drømm­ejob­bet hos det ver­dens­be­røm­te fly­ve­sel­skab Roy­al Air­li­nes er lang og ro­det. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Bru­no Bar­re­to. Ka­nal 4 kl. 20.00 Dansk ko­me­die fra 1964.

Ind­brud­s­eks­per­ten Smuk­ke-Arne er al­tid klar til at ord­ne den mest kring­le­de sag. Og det er uan­set, om han er la­en­ket til en ho­spi­tals­seng og er un­der be­vogt­ning af to be­tjen­te! Rosa er Smuk­ke-Ar­nes pi­ge. Hun har kur­ver på krop­pen og ben i na­e­sen. Og det ta­ger hen­de ik­ke fem mi­nut­ter at ty­de den be­stil­lings­sed­del, som Arne har skre­vet til hen­de i ko­der: Et sa­et wal­kie-tal­ki­es, en am­bu­lan­ce, ae­ter, bo­re­ma­ski­ne og spra­eng­stof. Bor­ger­ban­ken står for skud! Med først skal Smuk­ke-Arne og hans fi­re med­pa­tien­ter ud af ho­spi­ta­let. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Sven Met­hling. TV 2 Char­lie kl. 20.50 Ame­ri­kansk-en­gelsk actionfilm fra 2009.

Ja­ke Sul­ly er en tid­li­ge­re sol­dat, der nu må til­brin­ge re­sten af si­ne da­ge i kø­re­stol. På trods af sin del­vist øde­lag­te krop er han dog sta­dig pa­rat til at ka­em­pe. Han bli­ver hy­ret til en op­ga­ve på den fjer­nt­lig­gen­de pla­net Pan­dora, hvor et stort fir­ma er ved at ud­vin­de et sja­el­dent mi­ne­ral, der kan lø­se jor­dens ener­gik­ri­se. Men da Pan­doras luft er gif­tig for men­ne­sker har man ud­vik­let et sa­er­ligt pro­gram som gi­ver men­ne­sker mu­lig­hed for at be­va­e­ge sig rundt på pla­ne­ten ved hja­elp af en men­tal for­bin­del­se til en ava­tar. Dis­se ava­ta­rer har skik­kel­se af pla­ne­tens ind­fød­te be­folk­ning, Na’vi. Ja­kes op­ga­ve er at in­fil­tre­re Na’vi-be­folk­nin­gen, der står i vej­en for ud­vin­din­gen af mi­ne­ra­let. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ja­mes Ca­meron. TV3 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.