’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - TOUR DE FRANCE -

Det­te er en ka­ta­stro­fe. Man er nødt til at gø­re no­get. De (til­sku­er­ne, red.) er kon­stant helt op­pe i dit an­sigt, og de skub­ber til ryt­ter­ne. Det er kom­plet van­vit­tigt Det er nok det mest van­vit­ti­ge, jeg har set i mi­ne man­ge år i cy­kel­sport. Jeg har al­drig set den gu­le trø­je lø­be op ad et bjerg. Det er i øv­rigt det helt rig­ti­ge at an­nul­le­re hans tidstab, sy­nes jeg Der var mas­ser af men­ne­sker på den sid­ste ki­lo­me­ter. Må­ske skul­le man gø­re no­get ved det? Der var alt for man­ge men­ne­sker Froo­me er ke­ny­a­ner, så vi for­ven­ter, at han lø­ber, når han ik­ke har en cy­kel Der var en mas­se men­ne­sker og mo­tor­cyk­ler, og jeg er ik­ke sik­ker på, hvad der li­ge ske­te la­en­ge­re op­pe ad vej­en Jeg er glad for be­slut­nin­gen. Jeg vil­le ik­ke ha­ve den gu­le trø­je på den må­de. Froo­me er li­ge nu den va­er­di­ge in­de­ha­ver af trøj­en Hvad sker der? Det lig­ner, at al­le og en­hver får en tids­bonus. Gad vi­de, hvad der var sket, hvis det nu kun var mig, der var va­el­tet...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.