Emils knae dum­pe­de igen

End­nu en gang har Emil Lar­sen få­et et klubs­kif­te spo­le­ret af gam­mel ska­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Crone Sejersbøl | mcs@spor­ten.dk

Vi er fuld­sta­en­dig li­geg­la­de. Bjarne ken­der Emils knae bed­re end no­gen an­den, og bå­de jeg og vo­res stab ken­der alt til Emil og hans knae Lyng­by-tra­e­ner David Ni­el­sen om FCNs vur­de­ring af, at Emil Lar­sens knae er for svagt til, at klub­ben vil skri­ve kon­trakt med ham

Knap er Emil Lar­sen vendt til­ba­ge til Dan­mark, før hans knae igen er i fo­kus.

I søn­dags kun­ne Lyng­by forta­el­le, at de hav­de hen­tet den tek­nisk dyg­ti­ge kant­spil­ler hjem ef­ter et mis­lyk­ket op­hold i USA, men hvad de ik­ke for­tal­te, var, at de først fik fin­gre­ne i ham, ef­ter at han var ble­vet drop­pet i FC Nord­s­ja­el­land.

BT kan så­le­des af­slø­re, at et la­e­ge­tjek i FC Nord­s­ja­el­land hav­de så­et så stor tvivl om hold­bar­he­den af det knae, han i 2010 kom al­vor­ligt til ska­de med, da han spra­eng­te kna­eskals­se­nen, at de ik­ke øn­ske­de at teg­ne kon­trakt med ham.

Over for BT be­kra­ef­ter Emil Lar­sen, at han har få­et un­der­søgt sit knae, men øn­sker ik­ke at gå i de­tal­jer om la­e­ge­tjek­ket.

»Det er helt kor­rekt, at jeg har få­et vur­de­ret mit knae i for­bin­del­se med en kon­trakt­for­hand­ling. Hver gang en la­e­ge kig­ger på mit knae, vil det va­e­re til de­bat. Det har jeg op­le­vet før, og det vil jeg nok op­le­ve igen. Jeg er ba­re ut­ro­ligt glad for at va­e­re kom­met til­ba­ge til Dan­mark og Lyng­by Bold­klub,« si­ger Emil Lar­sen.

Brønd­by sag­de nej

Når Emil Lar­sens knae er sa­er­ligt in­ter­es­sant, er det, for­di han i 2013 dum­pe­de et la­e­ge­tjek i Brønd­by, hvor la­e­ge Ei­lif Lar­sen vur­de­re­de, at hans knae var for skrø­be­ligt til, at Brønd­bys in­ve­ste­ring var lang­tids­sik­ker, selv­om spe­ci­al­la­e­ge i kirur­gi ved Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Uf­fe Jørgensen hav­de sagt god for hans knae.

Ef­ter­føl­gen­de un­der­søg­te Uf­fe Jørgensen kna­e­et igen og kon­sta­te­re­de, at Emil Lar­sen in­gen pro­ble­mer hav­de, men i Nord­s­ja­el­land var de alt­så li­ge så be­kym­re­de, som Ei­lif Lar­sen i Brønd­by hav­de va­e­ret.

I Lyng­by un­der­søg­te klubla­e­ge Bjarne S. Pe­der­sen, der selv var helt ta­et på be­gi­ven­he­der­ne, da Emil Lar­sen i 2010 på­drog sig ska­den i for­bin­del­se med en tra­e­nings­kamp for net­op Lyng­by, og han var po­si­tiv, da han for­le­den kig­ge­de på kna­e­et igen:

Fuld­sta­en­dig li­geg­lad

»Jeg har skre­vet un­der på, at jeg ik­ke må ud­ta­le mig, for det gør man som la­e­ge. Men jeg vil godt si­ge, at jeg in­gen be­ta­en­ke­lig­he­der har ved Emil Lar­sens knae,« si­ger Bjarne S. Pe­der­sen til BT, og selv hvis han skul­le ha­ve haft ind­ven­din­ger, hav­de Lyng­by-tra­e­ner David Ni­el­sen in­si­ste­ret på at få Emil Lar­sen på hol­det:

»Vi er fuld­sta­en­dig li­geg­la­de (om han blev dum­pet i FC Nord­s­ja­el­land, red.). Bjarne ken­der Emils knae bed­re end no­gen an­den, og bå­de jeg og vo­res stab ken­der alt til Emil og hans knae. Da vi fik mu­lig­hed for at skri­ve un­der med Emil, var det en no-brai­ner. Jeg vil na­e­sten gå så langt som til at si­ge, at jeg vil­le ha­ve for­søgt at få pres­set den han­del igen­nem, uan­set om en la­e­ge så skul­le ha­ve dum­pet ham til et la­e­ge­tjek. Det er en unik mu­lig­hed for os som op­ryk­ker at få til­knyt­tet en spil­ler med Emils kva­li­tet, og jeg har ab­so­lut in­gen be­ta­en­ke­lig­he­der,« si­ger David Ni­el­sen.

BT har for­søgt at få en for­kla­ring på, hvad det var, FC Nord­s­ja­el­land fryg­te­de ved Emil Lar­sens knae, men klub­ben øn­sker ik­ke at med­vir­ke i ar­tik­len.

»Uan­set at an­dre ud­ta­ler sig om Emil Lar­sen, så hol­der jeg mig fra det. Jeg har in­gen kom­men­ta­rer,« si­ger sport­s­chef i FC Nord­s­ja­el­land, Car­sten V. Jen­sen.

FOTO: SOPHIA JULIANE LYDOLPH

Emil Lar­sen er vendt hjem fra USA og har skre­vet kon­trakt med op­ryk­ke­ren fra Lyng­by ind­til 2019. Men in­den da dum­pe­de han et la­e­ge­tjek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.