Vig­tigt at va­e­re glad

BT - - SUPERLIGA -

IN­TER­VIEW Han var så godt som solgt. Ude af FC Nord­s­ja­el­land, ude af Dan­mark. Men når Su­per­liga­en i af­ten går i gang, er han al­li­ge­vel med, når FCN mø­der Vi­borg. Den hol­land­ske kant­spil­ler har si­den et in­ter­view med BT i au­gust 2015 og i al­le de tre se­ne­ste trans­fer­vin­du­er haft fin­gre­ne på det dør­hånd­tag, der fø­rer ud af klub­ben, og det kom no­get ut­ra­di­tio­nelt der­til, at klub­ben i ja­nu­ar meld­te ud, at et salg var li­ge på trap­per­ne, samt at man hav­de hen­tet en er­stat­ning for Jos­hua Jo­hn i skik­kel­se af den gam­le klubken­ding Tobias Mikkelsen.

Jos­hua Jo­hn, der i 2012 før­ste gang op­t­rå­d­te i Su­per­liga­en på et le­je­op­hold fra Twen­te og lag­de ud med at sco­re re­kord­man­ge fem mål i si­ne før­ste 100 mi­nut­ter i liga­en, ta­ler nu ud om de man­ge spe­ku­la­tio­ner, en hård tid og de man­ge kon­kre­te til­bud, han har af­vist.

»Jeg gav sid­ste år ud­tryk for, at jeg søg­te nog­le an­dre ud­for­drin­ger end FC Nord­s­ja­el­land, og jeg men­te, at jeg ef­ter fle­re års tro tje­ne­ste fortjen­te at kom­me vi­de­re for og­så at prø­ve nog­le an­dre ting i en kort kar­ri­e­re, som fod­bold jo er, men det er ik­ke lyk­ke­des, og jeg vil da ger­ne in­drøm­me, at det har be­ty­det en del for mig men­talt,« si­ger Jos­hua Jo­hn og til­fø­jer:

»I vin­ter var jeg me­get ta­et på Os­man­lis­por, og vi tog til Tyr­ki­et for at for­hand­le med dem, men i sam­me øje­blik aen­dre­de de på tal­le­ne i kon­trak­ten, og det fik mig til at af­slå kon­trak­ten. Vi tog jo net­op der­til, for­di tal­le­ne var go­de, og det var no­get, som jeg kun­ne ta­ge se­ri­øst.«

»Jeg er nødt til at ha­ve en god for­nem­mel­se, når jeg skif­ter klub, og spe­ci­elt hvis jeg skul­le skif­te til Tyr­ki­et, for­di man hø­rer så man­ge hi­sto­ri­er der­fra om, at de ik­ke be­ta­ler løn­nen til ti­den. Så jeg blev skep­tisk, da jeg kun­ne se, at de al­le­re­de gik va­ek fra den før­ste af­ta­le, og at min kon­trakt vil­le va­e­re min­dre end lo­vet,« for­kla­rer den 27-åri­ge FC Nord­s­ja­el­land-spil­ler om den tyr­ki­ske for­bin­del­se, der ik­ke var ene­ste uden­land­ske snor, der blev ka­stet ud til ham. Mas­ser af in­ter­es­se »Jeg er og­så ble­vet kon­tak­tet af Slovan Bra­tisla­va (vi­ce­me­stre i Slovaki­et, red.) i slut­nin­gen af trans­fer­vin­du­et, men på det tids­punkt hav­de jeg be­slut­tet mig for, at jeg vil­le bli­ve i FC Nord­s­ja­el­land og så se, hvad der vil­le ske den­ne som­mer.«

»Jeg hav­de og­så in­ter­es­se fra Se­rie A i Ita­li­en. Det var Hel­las Vero­na (ryk­ket ned, red.), som vil­le ha­ve mig på et lån. De lå på sid­ste­plad­sen og sag­de, at hvis jeg kom og spil­le­de godt, vil­le jeg kun­ne bli­ve solgt til en an­den klub el­ler ry­ge til­ba­ge til FC Nord­s­ja­el­land. Men det var ik­ke no­get sta­bilt for mig at ta­ge va­ek et halvt år, og jeg kun­ne ha­ve ri­si­ke­ret at spil­de et halvt år uden at spil­le. Det ved man al­drig. Det vil­le ik­ke ha­ve va­e­ret godt for mig, hvis jeg var ta­get der­ned et halvt år og ik­ke hav­de få­et spil­le­tid,« si­ger Jos­hua Jo­hn, der har et halvt år til­ba­ge af sin kon­trakt med FC Nord­s­ja­el­land og og­så har haft in­ter­es­se fra klub­ber som Fe­ren­cva­ros og Gen­c­ler­bir­li­gi.

»Det kan sta­dig ske, at jeg skif­ter klub. Klub­ber­ne har af­ven­tet EM, før de ryk­ker på en spil­ler som mig, men un­der al­le om­sta­en­dig­he­der vil jeg for­bli­ve po­si­tiv og va­e­re en fo­re­gangs­mand for de un­ge spil­le­re i FC Nord­s­ja­el­land. Isa­er i vin­ter var det selv­føl­ge­lig en hård tid for mig, for jeg tro­e­de li­ge­som FC Nord­s­ja­el­land vir­ke­lig på, at jeg skul­le af sted. Men nu er det ble­vet me­get nem­me­re for mig, for­di Kasper Hjul­mand er til­ba­ge i klub­ben. Det har gi­vet mig mod på me­re,« si­ger hol­la­en­de­ren om den tra­e­ner, der bå­de le­je­de og si­den køb­te ham til dansk fod­bold i en pe­ri­o­de, hvor FC Nord­s­ja­el­land blan­de­de sig i top­pen af Su­per­liga­en. Ny start med Hjul­mand »Det er vig­tigt for en fod­bold­spil­ler at va­e­re glad i det he­le ta­get, og pra­e­sta­tio­ner­ne af­spej­ler og­så, om man er det el­ler ej. Og det er da og­så det, jeg har søgt i min jagt ef­ter en ny klub. Nog­le gan­ge er det sundt at prø­ve no­get nyt, og når man kom­mer til en ny klub, får man ny ener­gi og vil vi­se sig frem, og for al­le men­ne­sker er det så­dan, at nye om­gi­vel­ser kan gi­ve de der be­røm­te fem pro­cent, som må­ske mang­le­de.«

»Men sam­ti­dig tror jeg på, at jeg i FC Nord­s­ja­el­land nu har alt det, jeg har brug for, spe­ci­elt med Kasper Hjul­mand og den nye as­si­stent­tra­e­ner Ot­to Ad­do ef­ter en sa­e­son, hvor jeg var me­get uhel­dig med ska­der og der­for ik­ke fik re­gel­ma­es­sig spil­le­tid og kun­ne kom­me ind i en ryt­me. Dem er jeg helt af med, og jeg ser med me­get po­si­ti­ve øj­ne på frem­ti­den.«

»Jeg har al­tid haft et godt sam­ar­bej­de med Kasper Hjul­mand, som er en af de bed­ste tra­e­ne­re, jeg no­gen­sin­de har haft, og det er vig­tigt at ha­ve en tra­e­ner, som tror på dig og ser et stort po­ten­ti­a­le. Kasper Hjul­mand har al­tid gi­vet mig en god for­nem­mel­se, og han var me­get ae­r­lig over for mig, da han kom til­ba­ge og sag­de di­rek­te til mig, at hvis du ik­ke skif­ter klub al­li­ge­vel, vil jeg be­hand­le dig på sam­me må­de som al­le an­dre. Jeg kan og­så se på de yn­gre spil­le­re, at der er stør­re tro på tin­ge­ne nu. Al­le kun­ne se for­bed­rin­ger, da Kasper Hjul­mand kom til­ba­ge i vin­ter, og han gav al­le en chan­ce for at kom­me på hol­det, og der­for blev tra­e­nin­gen og­så bed­re,« si­ger Jos­hua Jo­hn, der i den sid­ste tra­e­nings­kamp in­den su­per­ligastar­ten mod Vi­borg i af­ten spil­le­de na­e­sten fuld tid mod Eu­ro­pa Le­ague-se­mi­fi­na­li­ster­ne fra Shakh­tar Do­netsk.

»Vi ser frem til sa­e­son­star­ten i Su­per­liga­en. Der er hen­tet nog­le spa­en­den­de ty­per til hol­det, og sam­ti­dig er det me­get vig­tigt, at An­dreas Max­sø har for­la­en­get sin kon­trakt, og hans nye af­ta­le er jo og­så et tegn på, at han kan se, at der sker nog­le go­de ting i klub­ben. Vi har man­ge spil­le­re med po­ten­ti­a­le, og må­ske kan det he­le gå op i en hø­je­re en­hed, så no­get stort kan ske igen i FC Nord­s­ja­el­land. Der var en pe­ri­o­de, hvor jeg ba­re skul­le va­ek fra FC Nord­s­ja­el­land, men nu sker der go­de ting i klub­ben, så jeg vil ik­ke ude­luk­ke no­get.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.