Fem ting du skal gla­e­de dig til

BT - - SUPERLIGA -

Slut­spil­let Man kan mug­ge i kro­gen el­ler om­fav­ne det nye. På BT har vi ja-hat­ten på, og den bør du og­så fin­de frem. Til for­å­ret, når al­le hold har mødt hin­an­den to gan­ge, bli­ver få­re­ne skilt fra buk­ke­ne. De seks bed­ste hold mø­des i di­rek­te du­el­ler ude og hjem­me i dy­sten om mester­ska­bet, mens de seks dår­lig­ste skal ud i et ner­vepi­r­ren­de ud­skil­nings­løb, der bå­de kan en­de med en Eu­ro­pa Le­agu­e­plads og en tur i 1. di­vi­sion. Den nye struk­tur gi­ver for­hå­bent­lig mas­ser af dra­ma og lyst til at ka­ste alt ind i kam­pen for en af de sjove play­of­f­plad­ser. Der­by-we­e­kend Den sid­ste we­e­kend i au­gust er fre­det. Så ved du det! Drop den sid­ste tur i som­mer­hus, drop Bon­bon­land med un­ger­ne, ja drop end­da Bun­des­ligapre­mi­e­ren for­an fjern­sy­net. Du skal på ro­ad­trip til de dan­ske fod­bold­sta­dio­ner, der i 7. spil­ler­un­de by­der på en per­le­ra­ek­ke af lo­ka­l­op­gør i den bed­ste dan­ske fod­bol­dra­ek­ke. Det be­gyn­der fre­dag med FC Nord­s­ja­el­land-Lyng­by og eks­plo­de­rer i lø­bet af søn­da­gen med først AaB-AGF, Brønd­byFC Kø­ben­havn og til sidst Vi­borg-FC Midtjyl­land. OK, det er må­ske ure­a­li­stisk at se dem al­le li­ve på sta­dion, men husk så i det mind­ste at tjek­ke sen­de­pla­nen. 7. run­de vil du ik­ke mis­se ét ene­ste mi­nut af. Lyng­bys pøl­ser Pau­se er lig med pøl­se. St­eff Houl­bergs slo­gan er li­ge så sandt, som det er forta­er­sket. Na­est ef­ter mål er en god gril­ler ta­et på at va­e­re det vig­tig­ste, hvis sta­dio­nop­le­vel­sen skal va­e­re op­ti­mal, og nu er en af in­sti­tu­tio­ner­ne i dansk gril­lkunst til­ba­ge i Su­per­liga­en. Lyng­by Sta­dion har i åre­vis va­e­ret be­røm­met for at ser­ve­re den bed­ste gri­se­tarm, og nu har du mu­lig­he­den for at un­der­sø­ge, om ryg­tet ta­ler sandt, sam­ti­dig med at du ser fod­bold fra øver­ste hyl­de. Det er dog ik­ke den op­rin­de­li­ge pøl­se­mand, der lan­ger dem over di­sken. René Andersen, som han hed­der, blev i 1997 hen­tet til Brønd­by – dog uden den sto­re suc­ces. De fortab­te søn­ners hjem­komst Til en­hver ny sa­e­son ud­vi­des fod­bol­den­tu­si­a­ster­nes pensum med nav­ne på nye spil­le­re, og det kan va­e­re over­va­el­den­de, når end­nu en sym­fo­ni af tjek­ker, fin­ner og isla­en­din­ge ram­mer Su­per­liga­en. Men hel­dig­vis er der og­så en ra­ek­ke kend­te an­sig­ter, som den­ne sa­e­son gør co­me­ba­ck ef­ter over­le­vel­ses­tu­re i ud­lan­det. Mar­tin Spel­mann, Emil Lar­sen og Cas­per Slo­th var al­le sto­re pro­fi­ler, in­den de rej­ste ud. Nu er de til­ba­ge i hen­holds­vis AGF, Lyng­by og AaB. Lad os hå­be at de kan blom­stre op og be­gej­stre li­ge så me­get som i de go­de gam­le da­ge. Nye tra­e­ne­re Kan du li­de højt hu­mør og kras­se kom­men­ta­rer, vil du el­ske den tra­e­ner­trio, der står i spid­sen for Su­per­liga­ens tre op­ryk­ke­re. Det bli­ver klas­se med Bo Hen­rik­sen. Alt er fan­ta­stisk for den mand. David Ni­el­sen har lagt od­dset­kupo­ner­ne og de hårdt­slå­en­de knyt­na­e­ver bag sig, men har sta­dig meldt sig klar til gla­di­a­tor­kamp. Og Pe­ter Sø­ren­sen skal op og slås med al­le si­ne gam­le uven­ner i sa­er­ligt AGF. To­ne­le­jet ry­ger helt i kulka­el­de­ren. Til gen­ga­eld bli­ver in­ter­viewe­ne ef­ter kam­pe­ne med ga­ran­ti va­e­sent­ligt me­re for­nø­je­li­ge at føl­ge, når Hor­sens, Lyng­by og Sil­ke­borg er med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.