Mi­ni­par­lør

BT - - SUPERLIGA -

SU­PER­LIGA­EN HAR OP­LE­VET

en lil­le in­va­sion af spil­le­re med nav­ne, der får dan­ske tun­ger til at slå knu­der. Der­for får du her en lil­le par­lør, som du kan bru­ge, når dis­kus­sio­ner­ne om de nye dren­ge går højt:

Vi be­gyn­der med en let en, for FC Kø­ben­havns nye an­gri­ber er fak­tisk ik­ke me­re kom­pli­ce­ret end som så. Ser­be­rens navn skal ud­ta­les pra­e­cis som det sta­ves med v’et i mid­ten af ef­ter­nav­net og en tsj-lyd til sidst.

Det er lidt me­re ud­for­dren­de med kø­ben­hav­ner­nes nye slo­vaki­ske midt­ba­ne­spil­ler. Her skal á’et i Ján tra­ek­kes, så det bli­ver til Jaaaan, og så skal ef­ter­nav­net en­de i et flot –usch. Jaaaan Gre­gusch.

I Brønd­by har man sat sta­dions­pe­a­ke­ren på prø­ve med ind­kø­bet af en ung island­sk mid­ter­for­sva­rer. Ef­ter­nav­net er nemt nok, men i for­nav­net skal h’et glem­mes og u’et ud­ta­les som et y sam­ti­dig med, at du gem­mer det he­le langt in­de i mun­den. Held og lyk­ke.

Fin­ner­ne har ind­ta­get Su­per­liga­en. Hel­dig­vis er ek­sem­pel­vis FC Midtjyl­lands Mar­kus Halsti ri­me­lig li­ge til. Sva­e­re­re bli­ver det for Brønd­by, når de til vin­ter får Paulus Ara­juuri i trup­pen el­ler for Ran­ders, der al­le­re­de nu skal la­e­re at ud­ta­le Jo­ni Kaukos navn. For­nav­net er som den sven­ske ud­ga­ve af Jo­hn­ny med et blødt J, mens Kauko skal tra­ek­kes så langt ud som mu­ligt.

AN­DRI­JA PAVLOVIĆ: JÁN GREGUŠ: HJÖR­TUR HERMANSSON: JO­NI KAUKO:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.