Den lig­ger li­ge til Du­moulin

BT - - TOUR DE FRANCE -

MIK­KEL CONDÉ, CYKELEKSPERT

Ef­ter van­vids­af­gø­rel­sen på 12. eta­pe kom­mer der for­hå­bent­lig lidt me­re ro over tin­ge­ne i dag på Tou­rens før­ste en­kelt­start. Det bli­ver dog på in­gen må­de no­gen nem eta­pe. De 37,5 km fra Bourg-Saint-Andéol til La Ca­ver­ne du Pont-d’Arc er så­le­des ut­ro­lig ku­pe­re­de med fle­re stig­nin­ger un­der­vejs.

Ryt­ter­ne be­gyn­der al­le­re­de at kø­re opad, så snart de kom­mer ud af start­by­en. Her ven­ter små syv ki­lo­me­ter med en stig­ning på 4,9 pro­cent i snit op til den før­ste mel­lem­tid. En kort ned­kør­sel føl­ger, hvor­ef­ter de na­e­ste 10 ki­lo­me­ter ho­ved­sa­ge­ligt er fla­de. Der bla­e­ser igen i dag en kraf­tig vind, hvil­ket be­ty­der, at ryt­ter­ne vil ka­em­pe med si­de­vind det me­ste af eta­pen. Det kom­mer isa­er til ud­tryk på dis­se 10 ki­lo­me­ter i me­get åbent ter­ra­en.

I Saint-Remèze kø­rer ryt­ter­ne ind på en lidt smal­le­re vej frem mod den na­e­ste mel­lem­tid i Les Ar­redons. Selv­om det må­ske ser nemt ud på pro­fi­len, er ter­ra­e­net her langt fra fladt. Det går kon­stant op og ned med fle­re sving, ind­til der kom­mer en hur­tig ned­kør­sel med ca. 15 ki­lo­me­ter til mål. Få ki­lo­me­ter se­ne­re ta­ges da­gens sid­ste mel­lem­tid.

Ef­ter ryt­ter­ne kø­rer ud af Val­lon-Pont-d’Arc, er der igen et åbent styk­ke med si­de­vind, in­den det be­gyn­der at gå opad med lidt over tre ki­lo­me­ter til mål. De før­ste to ki­lo­me­ter sti­ger med fem til syv pro­cent, hvor­ef­ter det fla­der en smu­le ud mod top­pen med pro­cen­ter på mel­lem tre og fi­re. Med den kraf­ti­ge vind og det ku­pe­re­de ter­ra­en kan der vir­ke­lig la­ves sto­re tids­for­skel­le i klas­se­men­tet i dag. Sid­ste år vandt han en tilsva­ren­de hård en­kelt­start i Giro d’Ita­lia. Hvi­derus­se­rens tid vil li­ge­le­des kun­ne bru­ges som en vig­tig re­fe­ren­ce til Froo­me, der star­ter sidst.

Thi­baut Pi­not (FDJ) blev no­get over­ra­sken­de fransk me­ster i en­kelt­start i sid­ste må­ned. Han har for­bed­ret sig enormt det se­ne­ste år, men selv­om ru­ten pas­ser ham godt, er det nok for me­get at for­lan­ge, at han li­ge­frem skal kun­ne kø­re med om sej­ren i dag. I ste­det kom­mer han nok til at ka­em­pe med Jero­me Cop­pel (IAM Cycling) om at bli­ve bed­ste fransk­mand på eta­pen. Li­ge­som Pi­not har og­så Qu­in­ta­na gjort sto­re frem­skridt på sin en­kelt­start­s­cy­kel. I det fran­ske eta­pe­løb Rou­te de Sud vandt co­lom­bi­a­ne­ren li­ge­frem den kor­te en­kelt­start. Da­gens ru­te pas­ser Qu­in­ta­na rig­tig godt, men da han ik­ke kun­ne føl­ge Froo­me på Mont Ven­toux, er det vir­ke­lig sva­ert at se ham stil­le no­get op mod ham her på en­kelt­star­ten. For­u­den Qu­in­ta­na har Mo­vistar og­så ryt­te­re som Ion Izagir­re og Nel­son Oli­veira, der bør kun­ne kla­re sig godt i dag.

En ryt­ter, der og­så sag­tens kun­ne gå hen og gø­re det godt, er Ste­ve Cum­m­ings (Di­men­sion Da­ta). Den sta­er­ke bri­te har al­le­re­de vun­det en eta­pe i årets Tour de Fran­ce, men står det til ham selv, er han langt fra fa­er­dig end­nu. Ter­ra­e­net i dag pas­ser Cum­m­ings per­fekt. Han er emi­net til den­ne slags ku­pe­ret kør­sel med man­ge sving. På trods af den hår­de si­de­vind vir­ker det til, at Cum­m­ings er kom­met re­la­tivt nemt igen­nem de se­ne­ste to eta­per. Hvis han får det he­le til at spil­le i dag, kan han må­ske bli­ve den sto­re over­ra­skel­se på re­sul­tat­lis­ten.

Det er sva­ert at se no­gen slå de sto­re fa­vo­rit­ter i dag, men det er selv­føl­ge­lig ik­ke umu­ligt. Isa­er BMC har tre rig­tig go­de kan­di­da­ter til at kø­re med om top­pla­ce­rin­ger­ne. Ri­chie Por­te, Tejay Van Gar­de­ren og Ro­han Den­nis bør så­le­des al­le kun­ne kla­re sig godt på da­gens ku­pe­re­de ru­te. For Por­te ga­el­der det først og frem­mest om at ta­ge tid til­ba­ge på kon­kur­ren­ter­ne til po­di­et, mens Den­nis ude­luk­ken­de kø­rer for eta­pe­sej­ren. Den nu­va­e­ren­de ver­dens­me­ster, Va­sil Kiryi­enka (Team Sky), må og­så for­ven­tes at gø­re det godt i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.