JEPPE BRUUS

So­ci­al dum­pingord­fø­rer, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

BT - - DEBAT -

Der er for­di, der ik­ke er ble­vet rejst no­gen sa­ger. Des­u­den har den kon­trol, der har va­e­ret på om­rå­det, ik­ke ført til sa­ger. Selv­om gen­tag­ne ana­ly­ser vi­ser, at det er et styk­ke over 25 pro­cent, der kø­ber el­ler ud­by­der sort ar­bej­de. Det gør det. For det er at sny­de fa­el­les­ska­bet. He­le vo­res sam­funds­mo­del byg­ger på, at vi fi­nan­si­e­rer det fa­el­les­skab, vi al­le sam­men får gavn af i form af f.eks. gra­tis ud­dan­nel­se, vo­res in­fra­struk­tur og gra­tis ad­gang til sy­ge­hu­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.