LAST­BIL-MASS

10 børn og 74 voks­ne blev dra­ebt, da den 31-åri­ge mas­se­mor­der ud­før­te sin last­bil­mas­sa­kre og drø­ne­de ind i en fol­ke­ma­eng­de på Frank­rigs na­tio­nal­dag. Man­ge af de kva­e­ste­de ka­em­per fort­sat for li­vet

BT - - NICE -

TER­ROR brutalt var ble­vet me­jet ned, og 202 var ble­vet sår­et – da den 31-åri­ge mand blev skudt og dra­ebt af fransk po­li­ti.

Alt det­te ske­te i lø­bet af få mi­nut­ter på pro­me­na­den, hvor fa­mi­li­er med børn hav­de set fyr­va­er­ke­ri og hyg­get sig, men som på et split­se­kund måt­te gri­be de­res ka­e­re og ta­ge flug­ten og ef­ter­la­de klap­vog­ne og tøj­dyr, mens de, der ik­ke nå­e­de at sprin­ge for li­vet, lå tav­se til­ba­ge på as­fal­ten. ’Kun skrig og gråd’ »Jeg hør­te in­gen skud, kun skrig. Og nu kun gråd. Ik­ke an­det end gråd,« si­ger Da­mi­en Al­le­mand.

Frank­rig, der ka­em­per med sto­re ra­di­ka­li­se­rings­pro­ble­mer, har de se­ne­re år ud­kla­ek­ket en ra­ek­ke ter­r­o­ri­ster, der har slå­et til mod de­res eg­ne lands­ma­end. En­ten som en­som­me ul­ve el­ler un­der ter­r­or­be­va­e­gel­sen Is­la­misk Stats fa­ner.

I går var der ik­ke no­get, der for­bandt den 31-åri­ge ger­nings­mand med ter­r­or­be­va­e­gel­sen Is­la­misk Stat, som i novem­ber sid­ste år tog an­sva­ret for Pa­ris-mas­sa­kren, hvor 130 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, el­ler an­dre ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner. Men selv om me­to­den er spek­taku­la­er og ky­nisk, så er den langt­fra ut­ra­di­tio­nel i ter­r­or­kred­se.

Til­ba­ge i 2014 op­for­dre­de tals­mand for Is­la­misk Stat Abu Mo­ham­med al-Ad­na­ni ter­r­or­be­va­e­gel­sens føl­ge­re til at an­ven­de nem­me mid­ler så­som at plø­je Al­la­hs fjen­der ned med last­bil. Al-Qa­e­da-net­va­er­ket kom i 2010 med sam­me op­for­dring i sit pro­pa­gan­da-ma­ga­sin In­spi­re:

»Ide­en er at bru­ge en last­bil som en gra­es­slå­ma­ski­ne. Ik­ke til at slå gra­es, men til at slå Al­la­hs fjen­der.«

Og det var blot et spørgs­mål om tid, før man vil­le se me­to­den an­vendt i Eu­ro­pa, si­ger mi­li­ta­e­r­a­na­ly­ti­ker ved In­sti­tut for Stra­te­gi ved For­svar­sa­ka­de­mi­et Jo­han­nes Ri­ber Nord­by:

»Der har lig­get op­for­drin­ger fra fle­re grup­pe­rin­ger om, at man skul­le va­el­ge de nem­me løs­nin­ger: Kør en bil ind i en men­ne­ske­ma­eng­de, løb ind og stik folk ned med kniv. Man sad na­er­mest og ven­te­de på, at det her skul­le ske i Eu­ro­pa.«

Eks­per­ten for­kla­rer, at last­bil­me­to­den er en må­de, hvor­på ji­ha­di­ster kan gå un­der myn­dig­he­der­nes ra­dar:

»Hvis du er den en­li­ge ulv, der ik­ke kan skaf­fe dig hånd­vå­ben, kan du al­tid skaf­fe dig en last­bil, og der fin­des ‘fi­ne’ ma­nu­a­ler på net­tet til, hvor­dan du gør. Det er den ul­ti­ma­ti­ves sva­ge parts sid­ste vå­ben,« si­ger Jo­han­nes Ri­ber Nord­by. Skra­em­men­de ef­fek­tiv Og me­to­den er skra­em­men­de ef­fek­tiv, når det ga­el­der ter­r­orens ho­ved­for­mål: at ska­be frygt.

»Det er li­ge pra­e­cis dét, du og jeg fryg­ter al­ler­mest: at vi går på for­to­vet på Øster­bro­ga­de, og der kom­mer en bil kø­ren­de di­rek­te mod os, uden at vi kan gø­re fra el­ler til.«

Han fryg­ter, at man i frem­ti­den vil se fle­re an­greb ud­ført med ‘simp­le vå­ben’ frem for bom­be­ba­el­ter og spra­eng­stof.

»Når man har set det her lyk­kes, så la­e­rer an­dre af det, og så kom­mer der fle­re af den ty­pe an­greb i frem­ti­den,« si­ger Jo­han­nes Ri­ber Nord­by.

Til­ba­ge i Frank­rig var det i går da­gen, hvor fransk­ma­en­de­ne igen skul­le rej­se sig, ef­ter at ter­r­orens knyt­na­e­ve end­nu en gang – men kun for en stund – hav­de slå­et dem i gul­vet. LØLRØDRADGAG161.6J. UJULLII22016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.