AKREN I NI­CE

BT - - TERRNOYRHIENDIECRE -

GER­NINGS­MAN­DEN L2I0210616 men in­tet ty­der på, at den 31-åri­ge hav­de ra­di­ka­le re­li­gi­øse hold­nin­ger el­ler hav­de for­bin­del­se til ter­r­or­be­va­e­gel­ser.

»Han drak al­ko­hol, han spi­ste svi­ne­kød, og han tog stof­fer. Han var ik­ke en mus­lim, han var en lort. Han slog sin ko­ne, min ku­si­ne, han var ik­ke no­gen be­ha­ge­lig fyr,« forta­el­ler hans eks­ko­nes fa­et­ter Wa­lid Ha­mou til Daily Mail.

Hel­ler ik­ke hans na­bo­er i lej­lig­heds­kom­plek­set i by­de­len Abat­toirs i det nord­li­ge Ni­ce op­fat­te­de den 31-åri­ge som sa­er­lig tro­en­de. Over for nyheds­bu­reau­et AFP be­skri­ver de ham som en ’stil­le’ og ’en­som’. En en­kelt na­bo be­teg­ner ham som ’til­tra­ek­ken­de mand’, men til­fø­jer, at hun var mista­enk­som over for ham, for­di han stir­re­de på hen­des døtre. Ond­skabs­fuld En an­den na­bo, Jas­mi­ne, forta­el­ler til Le Fi­ga­ro, at hun op­fat­te­de ham som ‘ond­skabs­fuld’.

»Han sva­re­de os al­drig. Han gjor­de mig og mi­ne børn ban­ge.«

I går mor­ges blev hans be­sked­ne lej­lig­hed ransa­get af fransk po­li­ti, og hans eks­ko­ne er ble­vet pla­ce­ret i po­li­tiets va­re­ta­egt, mens ef­ter­forsk­nin­gen på­går. Bouhlel er far til tre børn, men det er uvist, om de bo­e­de i lej­lig­he­den.

I maj sid­ste år blev Bouhlel va­re­ta­egts­fa­engs­let, ef­ter han hav­de an­gre­bet en mo­tor­cyk­list med et bat. Først gan­ske kort før an­gre­bet hav­de han få­et sit last­bil­kø­re­kort igen.

Alt ty­der på, at chauf­før­en hav­de plan­lagt an­gre­bet nø­je – og uden hja­elp fra an­dre. Da­gen for­in­den hen­te­de han den 19 ton tun­ge hvi­de last­bil hos et ud­lej­nings­fir­ma i den na­er­lig­gen­de by Saint-Lau­rent-duVar.

Iføl­ge Ni­ce-Mat­in an­kom Bouhlel til Frank­rig i be­gyn­del­sen af 00’er­ne fra by­en Msa­ken i det nor­døst­li­ge Tu­nesi­en.

Bouhlel dø­de kort ef­ter an­gre­bet, gen­nem­hul­let af po­li­tiets kug­ler. Iføl­ge fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er var hans sid­ste ord ’Al­la­hu Ak­bar’ (Gud er stor,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.