’Et uhyg­ge­ligt deja-vu’

BT - - NICE -

KONDOLENCE

Her hav­de fle­re dan­ske­re end­nu en gang lagt vej­en for­bi for at min­des of­re­ne for et blo­digt ter­r­or­an­greb. Og der blev der lagt blom­ster og ta­endt lys for­an ind­gan­gen til den fran­ske am­bas­sa­de på Kon­gens Nytorv i Kø­ben­havn. Vil ta­ge lang tid Den sym­bol­ske støt­te til trods, var det en sørg­mo­dig fransk am­bas­sa­dør, der igen blev spurgt ind til et blo­digt ter­r­or­an­greb, be­gå­et på fransk jord. »Jeg er ban­ge for, at det kom­mer til at ta­ge lang tid, før vi kan unds­lip­pe det­te for­fa­er­de­li­ge had, som end­nu en gang har vist sit an­sigt. Vi ka­em­per en hård kamp mod sva­ge sja­e­le, der nemt la­der sig ma­ni­p­u­le­re af ha­de­ful­de og per­ver­te­re­de kra­ef­ter. Og vi er nødt til at bry­de den­ne for­bin­del­se mel­lem dem, som la­der sig ma­ni­p­u­le­re, og de mør­ke kra­ef­ter, som står bag,« sag­de Fran­cois Zi­me­ray.

Blandt de man­ge frem­mød­te med blom­ster for­an den fran­ske am­bas­sa­de var blandt an­dre Enhedslistens po­li­ti­ske ord­fø­rer Pernille Skip­per, der li­ge­le­des var ry­stet oven på end­nu et blo­digt ter­r­or­an­greb.

»Det va­er­ste er na­e­sten fø­lel­sen af, at det al­le­re­de er sket igen,« for­tal­te den po­li­ti­ske ord­fø­rer, med re­fe­ren­ce til sid­ste års blo­di­ge ter­r­or­an­greb i Pa­ris. Vi skal vi­se vo­res so­li­da­ri­tet »Men der­for er det ne­top så vig­tigt, at vi vi­ser vo­res so­li­da­ri­tet med fransk­ma­en­de­ne, og at vi sen­der vo­res tan­ker til al­le dem, som har mi­stet nog­le, de el­sker.«

Og­så kir­ke- og kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel LØLRØDRADGAG161.6J. UJULLII22016 Haar­der (V) be­søg­te i går den fran­ske am­bas­sa­de, hvor han sam­men med Ven­stres grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de var mødt op for at kon­do­le­re på veg­ne af den dan­ske re­ge­ring.

»An­gre­bet kun­ne og­så va­e­re sket i Dan­mark. El­ler i Stor­bri­tan­ni­en, el­ler i Spa­ni­en. Nu er det så desva­er­re end­nu en gang sket i Frank­rig. Og vi må desva­er­re se i øj­ne­ne, at an­dre kan la­de sig in­spi­re­re. Vi kan al­drig vi­de os helt sik­re, men vi må ik­ke la­de os skra­em­me. Det va­er­ste vi kan fryg­te, er fryg­ten selv,« lød det i går fra Ber­tel Haar­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.