Ri­ve­gil­de om ret­tig­he­der

BT - - NYHEDER -

KON­VEN­TIO­NER Og hvis vi ik­ke kan få aen­dret kon­ven­tio­nen, så skal vi tra­e­de ud af den,« si­ger DFs med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet Morten Mes­ser­s­ch­midt.

»Først og frem­mest skal vi kun­ne ud­vi­se folk, der be­går vold el­ler vold­ta­egt. Der er alt for man­ge sa­ger, hvor man ik­ke ud­vi­ser, for­di man fryg­ter at kom­me i kon­flikt med Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nens ar­ti­kel 8, som gi­ver folk ret til be­skyt­tel­se af de­res fa­mi­li­e­liv. Hvis ud­la­en­din­ge be­går kri­mi­na­li­tet i Dan­mark har de sat sig ud over hen­sy­net til fa­mi­li­e­li­vet, så den re­gel må aen­dres, så man kan ud­vi­se folk, uan­set hvad de­res fa­mi­lie­ma­es­si­ge for­hold er.« Tyran­nisk in­stru­ment »Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen er ble­vet et tyran­nisk in­stru­ment mod de­mo­kra­ti­et. Vi kan la­ve en lov i Dan­mark, der hed­der ’lov om be­skyt­tel­se af grund­la­eg­gen­de ret­tig­he­der’, og så er det dan­ske dom­sto­le, der va­re­ta­ger den og ik­ke en dom­stol i Stras­bourg, hvor der sid­der dom­me­re fra Rusland og Tyr­ki­et, som skal af­gø­re fun­da­men­tale ret­tig­he­der i Dan­mark,« si­ger Morten Mes­ser­s­ch­midt.

Ven­stres ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Marcus Knuth er ik­ke ue­nig i, at men­ne­ske­ret­tig­heds­ko­ven­tio­nen skal aen­dres, men helt ue­nig i hvor­dan, det skal fo­re­gå: Først og frem­mest skal vi kun­ne ud­vi­se folk, der be­går vold el­ler vold­ta­egt

»Skal man aen­dre en kon­ven­tion, skal man gø­re det sam­men med an­dre lan­de. El­lers skul­le vi jo mel­de os ud, og det tror jeg ik­ke, vi har ta­enkt os at gø­re som det ene­ste land i EU. Kon­ven­tio­ner­ne er i det sto­re he­le en god ting, som gi­ver en grund­la­eg­gen­de rets­sik­ker­hed. Så hvis de skal aen­dres, skal en ra­ek­ke lan­de va­e­re eni­ge, og ti­den skal va­e­re mo­den.

Vi vil ger­ne gø­re det nem­me­re at hjem­sen­de kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge, men om det skul­le va­e­re i før­ste halv­del af 2017 el­ler på et an­det tids­punkt, kan jeg ik­ke si­ge. Vi har stram­met op på dansk lov­giv­ning med, hvor langt vi kan gå i for­hold til kon­ven­tio­ner­ne. Vi har få­et la­vet om på reg­len, så man skal ud­vi­ses, med­min­dre det med sik­ker­hed er imod kon­ven­tio­ner­ne. De to ord pil­le­de den rø­de re­ge­ring ud, og det be­tød blandt an­det, at en so­ma­lisk vold­ta­egts­for­bry­der ik­ke blev ud­vist,« si­ger Marcus Knuth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.