Ko­fod skal ku­le­gra­ve Pa­na­ma-skan­da­len

BT - - NYHEDER -

HVID­VASK Den dan­ske EU-po­li­ti­ker Jeppe Ko­fod (S) skal stå i spid­sen for Eu­ro­pa-Par­la­men­tets ku­le­grav­ning af den skat­tes­nyd og hvid­vask af pen­ge, som de så­kald­te Pa­na­ma-pa­pi­rer har af­slø­ret. Sam­men med den li­be­ra­le tjek­ke Pe­tr Jezek blev Ko­fod i går ud­na­evnt til ord­fø­rer for det nye ud­valg, som Eu­ro­pa-Par­la­men­tet har ned­sat for at kom­me til bunds i den ver­den­s­oms­pa­en­den­de skan­da­le.

»Der skal sim­pelt­hen pla­ce­res et an­svar i den her skan­da­le,« si­ger Jeppe Ko­fod, der er grup­pe­for­mand for par­la­men­tets dan­ske so­ci­al­de­mo­kra­ter. Myn­dig­he­der skal af­hø­res Jeppe Ko­fod si­ger, at det blandt an­det skal un­der­sø­ges, om eu­ro­pa­ei­ske ban­ker be­vidst har over­t­rå­dt lov­giv­nin­gen.

Ud­val­get, der har et år til sit ar­bej­de, skal og­så af­da­ek­ke, om EU-lan­de • »Der skal sim­pelt­hen pla­ce­res et an­svar i den her skan­da­le,« si­ger Når vi er fa­er­di­ge med ar­bej­det, fo­re­slår vi ny lov­giv­ning, der ska­ber den nød­ven­di­ge gen­nem­sig­tig­hed og hår­de sank­tio­ner mod dem, der be­går svin­del og skat­te­und­dra­gel­se

Han har tid­li­ge­re sagt, at han vil ind­kal­de og af­hø­re myn­dig­he­der­ne i Pa­na­ma og an­dre lan­de samt det pa­na­man­ske ad­vo­kat­fir­ma Mos­sa­ck Fon­seca, hvor­fra de 11,5 mil­li­o­ner do­ku­men­ter, der fik skan­da­len til at rul­le, blev la­ek­ket. Ko­ster 50-70 mio. eu­ro Og­så Nor­dea, der har åb­net man­ge sel­ska­ber i Pa­na­ma til si­ne kun­der, kan for­ven­te at bli­ve ind­kaldt til af­hø­ring i EU-Par­la­men­tets un­der­sø­gel­ses­ud­valg.

Jeppe Ko­fod var og­så med­lem af par­la­men­tets sa­er­li­ge skat­te­ud­valg, der blev ned­sat for at ryd­de op ef­ter Luxle­aks-skan­da­len om EU-lan­des hem­me­li­ge af­ta­ler om lav beskat­ning af nog­le af ver­dens stør­ste virk­som­he­der.

Eu­ro­pa-Par­la­men­tet vur­de­rer, at skat­te­und­dra­gel­se hvert år ko­ster EU-lan­de­ne mel­lem 50 og 70 mil­li­ar­der eu­ro. Det sva­rer til mel­lem 375 og 525 mil­li­ar­der kro­ner om året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.