Saml pen­ge ind med Poké­mon

BT - - NYHEDER -

»Det gi­ver no­get på kar­ma­kon­to­en, men det gi­ver og­så en so­ci­al und­skyld­ning, når man ren­der rundt og fø­ler sig lidt ånds­svag ved at ka­ste ’po­ké­balls’. Så kan man si­ge, at man får no­get mo­tion og fak­tisk og­så gi­ver nog­le pen­ge til vel­gø­ren­hed,« si­ger han.

En gå­tur rundt om sø­er­ne i Kø­ben­havn gi­ver 25 cent pr. mil (knap 1,6 kr. pr. 1,6 km). Hvis du va­el­ger at cyk­le en tur, kan du sco­re 10 cent pr. mil til dy­re­ret­tig­he­der, kam­pen mod kra­eft el­ler hvad du nu va­el­ger.

Det er sjovt, for­di man slår fle­re flu­er med et sma­ek, for­kla­rer Stig Fog, som rå­d­gi­ver i fun­dra­i­sing og kom­mu­ni­ka­tion. »Man skal ik­ke selv gi­ve no­get, og det gi­ver jo et nyt mar­ked, at man så at si­ge kan spil­le på an­dres be­kost­ning. Det er nog­le sponso­rer, der be­ta­ler gil­det – til gen­ga­eld for eks­po­ne­ring,« for­kla­rer han. Phy­lo er en app, hvor du skal fin­de de bed­ste match mel­lem fi­re ra­ek­ker af far­ve­de klod­ser. Ap­pen er ud­vik­let af for­ske­re, og ra­ek­ker­ne re­pra­e­sen­te­rer dna-styk­ker. Når du spil­ler, kan du hja­el­pe for­sker­ne med en bed­re for­stå­el­se af dna. Uni­cef Tap Pro­ject er ik­ke li­ge­frem et spil – det er sna­re­re det mod­sat­te. Her er det nem­lig den tid, du ik­ke be­va­e­ger din mo­bil­te­le­fon, som bli­ver talt op og om­dan­net til rent drik­ke­vand til børn i nød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.