Knap 300 på­vir­ke­de bi­li­ster af­slø­ret på un­der en uge

BT - - NYHEDER -

En hel del men­ne­sker ta­ger chan­cen og sa­et­ter sig bag rat­tet, selv om de er ful­de el­ler ska­e­ve. Det vi­ser en sa­er­lig ind­sats mod på­vir­ke­de bi­li­ster, som po­li­ti­et har gen­nem­ført lan­det over i lø­bet af en lil­le uges tid.

Na­e­sten 300 per­so­ner er ble­vet af­slø­ret i kon­trol­len, op­ly­ser Rigs­po­li­ti­et. 156 er ble­vet sig­tet for spi­ri­tus­kør­sel, mens 139 er skre­vet for at va­e­re på­vir­ket af en­ten narko­ti­ka el­ler me­di­cin.

Ind­sat­sen har stå­et på fra man­dag 4. juli til søn­dag 10. juli. I sam­me pe­ri­o­de er der sket i alt 28 ulyk­ker, hvor en med­vir­ken­de år­sag kan va­e­re en­ten al­ko­hol, narko­ti­ka el­ler me­di­cin, ly­der det fra po­li­ti­et.

I en uge først i ju­ni gen­nem­før­te fa­erds­els­be­tjen­te en lig­nen­de ind­sats. Og­så den­gang var an­tal­let af al­ko­hol­på­vir­ke­de om­trent li­ge så stort som an­tal­let af bi­li­ster, der hav­de narko el­ler me­di­cin i blo­det. Det sam­le­de an­tal sig­tel­ser var i ju­ni­u­gen lidt la­ve­re, mens der til gen­ga­eld ske­te fle­re ulyk­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.