The­resa May vil ha­ve Skot­land med om bord før EU-exit

BT - - NYHEDER -

EU Stor­bri­tan­ni­ens nye pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May vil ven­te med at sa­et­te gang i den for­mel­le exit fra EU, ind­til der er enig­hed om en fa­el­les bri­tisk hold­ning til og mål for pro­ces­sen. Det si­ger May fre­dag ef­ter et mø­de i Edin­burgh med den skot­ske første­mi­ni­ster, Ni­co­la Stur­geon, der har un­der­søgt mu­lig­he­der­ne for, at Skot­land kan bli­ve i EU.

»Jeg er vil­lig til at lyt­te til mu­lig­he­der, og jeg har sagt me­get klart til første­mi­ni­ste­ren i dag (fre­dag, red.), at jeg øn­sker, at den skot­ske re­ge­ring er fuldt en­ga­ge­ret i vo­res dis­kus­sio­ner,« si­ger May.

Hun si­ger, at hun øn­sker den bed­ste løs­ning for he­le lan­det, ef­ter at et fler­tal af bri­ter­ne ved fol­ke­af­stem­nin­gen 23. ju­ni be­slut­te­de at stem­me sig ud af EU. Et klart fler­tal i Skot­land øn­ske­de der­i­mod at bli­ve i EU. Ned­ta­el­lin­gen på to år De 27 an­dre EU-lan­de øn­sker nu, at Stor­bri­tan­ni­en me­get hur­tigt iva­er­ksa­et­ter EU-trak­ta­tens ar­ti­kel, der for­melt ind­le­der ned­ta­el­lin­gen på to år til den bri­ti­ske exit fra EU.

Men The­resa May har sagt, at hun først vil ha­ve den bri­ti­ske for­hand­lings­plan klar, før hun sa­et­ter gang i sel­ve exit­pro­ces­sen.

» Jeg har al­le­re­de sagt, at jeg ik­ke vil ud­lø­se ar­ti­kel 50, før jeg me­ner, at vi har en bri­tisk til­gang og mål for for­hand­lin­ger­ne,« si­ger The­resa May. Vil ik­ke blo­ke­re af­stem­ning »Jeg me­ner, at det er vig­tigt, at vi får etab­le­ret det, før vi ud­lø­ser ar­ti­kel 50,« si­ger hun.

Ni­co­la Stur­geon si­ger ef­ter mø­det med May, at hun ik­ke kan fo­re­stil­le sig, at Stor­bri­tan­ni­en vil blo­ke­re for en ny fol­ke­af­stem­ning om et uaf­ha­en­gigt Skot­land, hvis det er det, skot­ter­ne øn­sker.

»Jeg ar­bej­der ud fra, at det vil va­e­re fuld­sta­en­dig for­kert at for­sø­ge at for­hin­dre en fol­ke­af­stem­ning, hvis der er en klar for­nem­mel­se af, at det er, hvad folk i Skot­land øn­sker,« si­ger Ni­co­la Stur­geon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.