Mi­ni­ster fryg­ter, at bre­xit vil spa­en­de ben for va­ek­sten

BT - - NYHEDER -

EU II Bre­xit kan få sto­re ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for dansk øko­no­mi og er­hvervs­liv, me­ner er­hvervs­li­vets mi­ni­ster, der nu for før­ste gang ta­ler om si­ne be­kym­rin­ger oven på bri­ter­nes nej til EU. Af­stem­nin­gen den 23. ju­ni har ef­ter­ladt bå­de Stor­bri­tan­ni­en og re­sten af EU i et po­li­tisk ka­os, og iføl­ge er­hvervsog va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen tru­er den po­li­ti­ske usik­ker­hed bå­de dan­ske in­ve­ste­rin­ger og va­ekst. Det skri­ver Fi­nans.

»Usik­ker­hed i po­li­tik gør, at in­ve­ste­rings­ly­sten bli­ver på­vir­ket. Det er det mest al­vor­li­ge. In­gen ved, hvad der kom­mer til at ske, hvor­når og hvor­dan. Usik­ker­he­den er sva­er at sa­et­te kro­ner og øre på, men den be­ty­der no­get,« si­ger han til Fi­nans. Va­ek­sten fal­der Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et skøn­ne­de i slut­nin­gen af maj, at va­ek­sten i dansk øko­no­mi vil fal­de fra 1,1 pro­cent til 0,9 pro­cent al­le­re­de i år som føl­ge af Stor­bri­tan­ni­ens far­vel til EU. Na­e­ste år vil va­ek­sten fal­de fra det skøn­ne­de 1,7 pro­cent til 1,1 pro­cent.

»Vi kom­mer til ef­ter som­mer­fe­ri­en at ta­ge ini­ti­a­ti­ver, der skal styr­ke va­ek­sten. Det vil ha­ve en virk­ning på va­ekst­prog­no­ser­ne i 2017, når vi frem­la­eg­ger vo­res fi­nans­lov og 2025-plan. Men vi kom­mer ik­ke udenom, at der er po­ten­ti­a­le for, at va­ek­sten ik­ke bli­ver li­ge så stor, for­di Stor­bri­tan­ni­en er en vig­tig han­dels­part­ner,« si­ger Tro­els Lund Poul­sen til Fi­nans.

Den po­li­ti­ske usik­ker­hed kan dog va­re la­en­ge. Bri­ter­ne har end­nu ik­ke ak­ti­ve­ret ar­ti­kel 50 i Lis­sa­bon-trak­ta­ten, der for­melt vil ud­lø­se et bri­tisk exit.

Det for­ven­tes først til ef­ter­å­ret, og der­ef­ter føl­ger to års for­hand­lin­ger. En re­el ud­tra­e­den kan der­for lig­ge helt frem­me i 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.