’ ’

BT - - NYHEDER -

DET FRAN­SKE SAM­FUND VED AT RAM­ME

Det fran­ske sam­fund er i prin­cip­pet et an­ti­re­li­gi­øst sam­fund

er i prin­cip­pet et an­ti­re­li­gi­øst sam­fund, hvor der for ek­sem­pel er for­bud mod at gå med tørkla­e­de. Og der ik­ke er no­gen tvivl om, at man­ge mus­li­mer i Frank­rig fø­ler sig un­der­tryk­te og mar­gi­na­li­se­re­de i det fran­ske sam­fund. Hvis man ser på yder­om­rå­der­ne til Pa­ris, er det, vi kal­der ghet­to­er her­hjem­me, strand­vejsvil­la­er i for­hold til det, man ser i Frank­rig. Der er der­for me­get sto­re so­ci­a­le for­skel­le, og der er en ge­ne­ra­tion af un­ge mus­li­mer, som fø­ler, de ik­ke har sam­me mu­lig­he­der, som an­dre har. Det skyl­des bå­de ar­bejds­løs­he­den og fø­lel­sen af at fø­le sig ud­stødt af det fran­ske sam­fund.

Ni­ce, som i øje­blik­ket er et at­trak­tivt fe­ri­e­sted for turi­ster fra den ve­st­li­ge ver­den, kan man bå­de gi­ve ud­tryk for sit had til det fran­ske sam­fund og sam­ti­dig med­vir­ke til, at Frank­rig får et til­ba­ge­slag i turis­men, og så har at­ten­ta­tet jo nå­et fle­re mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.