Frank­rig hu­ser sto­re so­ci­a­le for­skel­le

BT - - NYHEDER -

HANS JØRGEN BON­NI­CH­SEN

ik­ke, hvem der er an­svar­lig for det, og hvil­ke år­sa­ger der lig­ger bag. Hvis det is­la­mi­sti­ske lig­ger til grund, kom­mer vi ik­ke uden om, at Frank­rig er en me­get ak­tiv del af ko­a­li­tio­nen mod IS og har meldt ty­de­ligt ud, at man er i krig med I S, og at det er et en­ga­ge­ment, man går op i hel­hjer­tet. Frank­rig har hel­ler ik­ke haft sam­me fo­kus på en pra­e­ven­tiv ind­sats, som man har haft tra­di­tion for i de nor­di­ske lan­de. Det er først i de se­ne­ste år, de er ble­vet op­ma­er­k­som­me på for ek­sem­pel at in­vol­ve­re de re­li­gi­øse sam­fund.

VI VED END­NU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.