Land­ma­end i et hi­sto­risk ud­skil­nings­løb

BT - - NYHEDER -

KON­KUR­REN­CE Selv om land­bru­get li­ge nu øj­ner lys for en­den af en hi­sto­risk sort land­brugs­kri­se, så er et vold­somt ud­skil­nings­løb i gang, der om få år vil ha­ve ud­ra­de­ret end­nu fle­re land­brug fra land­kor­tet. An­tal­let af kon­kur­ser i land­bru­get steg i før­ste hal­vår af 2016 til he­le 133, mod 88 i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Det er en stig­ning på me­re end 50 pro­cent.

Over de se­ne­ste 12 må­ne­der er 205 land­ma­end gå­et kon­kurs, mod 135 i sam­me pe­ri­o­de året før. Det er det hø­je­ste an­tal si­den 1994.

Iføl­ge Klaus Kai­ser, der er er­hverv­s­ø­ko­no­misk chef på Se­ges (tid­li­ge­re Vi­dens­cen­ter for Land­brug, red.), er der fle­re for­kla­rin­ger på det pa­ra­doks, at land­ma­en­de­ne fal­der på stri­be ne­top nu, hvor der langt om la­en­ge bla­e­ser mil­de­re vin­de over land­bru­get. Kørt tra­et »Vi har va­e­ret igen­nem en la­en­ge­re år­ra­ek­ke med sto­re un­der­skud og end­nu stør­re ga­eld. Nog­le land­ma­end er til sidst kørt tra­et­te, el­ler de­res bank er det. Så slår man en streg i san­det, og så er det nu,« si­ger han.

»Det ga­el­der isa­er ma­el­ke­pro­du­cen­ter­ne, der og­så det na­e­ste par år har ud­sigt til

KRI­SEN Uan­set mil­de­re vin­de så skøn­nes 15-20 pro­cent af de til­ba­ge­va­e­ren­de land­brug i øje­blik­ket at le­ve med øksen ha­en­gen­de over sig. Og der­med er kon­kurs­bøl­gen og struk­tur­ud­vik­lin­gen i land­bru­get langt­fra slut. Man­ge fle­re land­ma­end vil for­la­de er­hver­vet det na­e­ste år­ti. Iføl­ge Se­ges’ frem­skriv­nin­ger vil der i 2022 va­e­re om­kring 8.000 hel­tids­brug til­ba­ge, mod 11.000 i dag. I 2008 var an­tal­let knap 36.000. I 1960 var der 196.100 land­brug. un­der­skud og der­med me­re ga­eld. Til gen­ga­eld vil den kraf­ti­ge stig­ning i svi­ne­pri­sen be­ty­de fa­er­re kon­kur­ser på sigt i den bran­che.«

Men det vil ta­ge no­gen tid, før for­bed­rin­ger­ne slår igen­nem, ly­der det fra che­fø­ko­no­men. Der er blandt an­det en for­sin­kel­se på om­kring et år, før bed­re pri­ser slår igen­nem som fa­er­re kon­kur­ser.

»Vi skal me­get langt til­ba­ge for at fin­de no­get til­sva­ren­de. Vi er i en hi­sto­risk kri­se, blandt an­det på grund af land­bru­gets sto­re ga­eldsa­et­ning, og­så selv om vi på kort sigt kom­mer op igen,« si­ger Kai­ser. Me­get al­vor­ligt Land­bru­gets sam­le­de ga­eld er nu på 380 mil­li­ar­der kro­ner.

»Ga­el­den er ste­get i man­ge år nu, og ind­tje­nin­gen har va­e­ret svag. Oveni har der va­e­ret et ef­ter­sla­eb på de nød­ven­di­ge in­ve­ste­rin­ger, som der er stor brug for at ret­te op på,« si­ger Klaus Kai­ser.

»Si­tu­a­tio­nen er der­for me­get al­vor­lig. Hvis mar­kedspri­ser­ne skul­le kla­re det ale­ne, så vil­le det kra­e­ve en helt uto­pisk og lang­va­rig høj­konjunk­tur på må­ske 10-15 år, for at land­ma­en­de­ne kan få tjent ind til at høv­le til­stra­ek­ke­ligt af på ga­el­den og få råd til de for­nød­ne in­ve­ste­rin­ger. Men nor­malt va­rer en høj­konjunk­tur kun et par år.«

Der­for ad­va­rer han og­så land­ma­en­de­ne mod at la­e­ne sig til­ba­ge og af­ven­te det sto­re op­sving.

»I ste­det er de nødt til ben­hårdt at jag­te al­le ef­fek­ti­vi­se­rin­ger, så pri­sen for at la­ve en li­ter ma­elk og et ki­lo svin kom­mer end­nu la­en­ge­re ned.«

For­man­den for bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Land­brug & Fø­de­va­rer - Mar­tin Mer­rild - me­ner ik­ke, at land­bru­gets ga­eld er pro­ble­ma­tisk i for­hold til de va­er­di­er, der er i land­bru­get.

»Men pro­ble­met er, at va­er­di­er­ne er me­get uli­ge for­delt. Der er en ka­em­pe­spred­ning mel­lem dem, der har alt for me­get ga­eld, og dem, der vil kla­re sig o.k. igen­nem det her,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.