Nu er det tid til Teslas må­ge­vin­ger

BT - - NYHEDER -

LUKSUS I den­ne uge har Tesla of­fi­ci­elt sat sin bil­lig­ste Tesla X til salg i Dan­mark. Der er al­le­re­de om­kring 30 dan­ske­re, som har få­et de­res første­hånd­s­ind­tryk som eje­re af mo­del X, og nu kom­mer så 60D med fi­re­hjul­stra­ek. Pri­sen kom­mer til at be­gyn­de ved 840.297 kr., som nu bli­ver til­buds­mo­del­len fra dansk si­de. Med SE­NE­STE NYT den for­vir­ren­de fo­kus på at la­eg­ge af­gif­ter på el­bi­ler er det ik­ke dumt, at dan­sker­ne nu kan få den bil­li­ge­re Mo­del X 60D som indstig­nings­mo­del frem for den, som blev in­tro­du­ce­ret tid­li­ge­re i år med nav­net X 70D (som hur­tigt blev til 75 D).

Den nye X 60D har en esti­me­ret ra­ek­ke­vid­de på 355 km, en top­ha­stig­hed på 210 km/t og ac­ce­le­re­rer 0-100km/t på 6,2se­kun­der, men det kan aen­dres til den hur­ti­ge­re en­de, hvis man er til ek­stra fart - og har ek­stra pen­ge. Det bli­ver nem­lig og­så en mu­lig­hed at kø­be to­pud­ga­ven X 90 D Per­for­man­ce med den be­ryg­te­de Lu­di­crous Spe­ed Up­da­te, så det bli­ver mu­ligt for SUV’en at gå fra 0 til 100 km/t på van­vit­ti­ge 3,4 se­kun­der. Det gør Tesla X til ver­dens hur­tig­ste SUV. Ot­te års ga­ran­ti Som al­le an­dre Tesla-mo­del­ler bli­ver Mo­del X 60D le­ve­ret med ak­ti­ve sik­ker­heds­funk­tio­ner og au­to­pi­lo­t­hardwa­re. Der er mu­lig­hed for syv sa­e­der, an­ha­en­ger­tra­ek og me­get an­det i bed­ste Tesla-stil. Og au­to­pi­lot, som er gen­stand for en del op­ma­er­k­som­hed i USA for ti­den på grund af et par dødsu­lyk­ker.

Men det ko­ster det he­le. Dog hol­der Tesla og­så fat i den go­de ga­ran­ti, som er på ot­te år for bat­te­ri­et og fi­re år (el­ler 80.000 km) for re­sten.

De, som skul­le få lyst til at be­stil­le en Mo­del X 60D, vil, på et se­ne­re tids­punkt, kun­ne op­gra­de­re bi­len til 75kWh ved hja­elp af en softwa­re­op­da­te­ring. Det gi­ver en ra­ek­ke­vid­de­for­ø­gel­se på ca. 20 pro­cent.

Om Tesla Mo­del X kan få fat i det dan­ske pu­bli­kum, er sva­ert at ga­et­te sig til, for med de af­gif­ter, som stort set har lagt sal­get af Tesla Mo­del S ned, kan det va­e­re, at bi­len er ble­vet for dyr til det dan­ske mar­ked.

Og­så selv om den har må­ge­vin­ge­dø­re.

Al­le, som be­stil­ler nu, kan få bi­len le­ve­ret i ok­to­ber må­ned, og Tesla rå­der (na­tur­lig­vis) si­ne kun­der til at be­stil­le in­den nytår, så man kan und­gå end­nu en af­gifts­stig­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.