Over­ra­sken­de suc­ces

BT - - NYHEDER -

Jagu­ars før­ste for­søg udi di­sci­pli­nen cros­sover er ik­ke gå­et ube­ma­er­ket hen i Dan­mark. I hvert fald har bå­de lea­sings­el­ska­ber og for­hand­le­re de se­ne­ste to må­ne­der lan­get nøg­ler til den nye Jagu­ar F-Pa­ce over di­sken i et tem­po, der er kom­met som en over­ra­skel­se for im­por­tø­ren selv. I si­ne før­ste to må­ne­der er der kom­met 150 F-Pa­ce på ga­den i Dan­mark, og det må si­ges at va­e­re et gan­ske pa­ent an­tal. Isa­er når to af de na­er­me­ste kon­kur­ren­ter, Pors­che Ma­can og BMW X4, ik­ke i sam­me pe­ri­o­de har solgt li­ge så me­get - til­sam­men. Jagu­ar F-Pa­ce kan fås fra 645.900 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.