Snyd ik­ke dig selv, når du le­jer bil

BT - - NYHEDER -

FOR­BRUG Skal I le­je en bil, er der et va­eld af mu­lig­he­der. Det er of­te og­så bil­ligt i ud­lan­det, og hvis du ser dig g odt for, kan du få en gan­ske fed bil i en uge el­ler to til for­nuf­ti­ge pen­ge. Det ko­ster som re­gel et par hund­re­de kro­ner me­re at le­je hos de mest etab­le­re­de sel­ska­ber som Bud­get, Avis og Hertz, som har kon­to­rer i he­le ver­den. Men de kan va­e­re godt gi­vet ud, for hos nog­le min­dre sel­ska­ber er hold­nin­gen hos me­d­ar­bej­der­ne og­så pra­e­get af, at de skal sa­el­ge en ek­stra for­sik­ring til dig for at få en stør­re løn. Der­for for­sø­ger de at pres­se dig til at kø­be ting, du ik­ke har be­hov for - for ek­sem­pel en gps.

Ud­over selvri­si­ko­for­sik­ring vil de of­te prø­ve at over­ta­le dig til at teg­ne en per­sonska­de­for­sik­ring og en for­sik­ring mod ty­ve­ri, men de er ty­pisk unød­ven­di­ge, for de fle­ste dan­ske ind­bo­for­sik­rin­ger da­ek­ker ty­ve­ri i en le­je­bil, og na­e­sten al­le dan­ske for­sik­rings­ta­ge­re har per­sonska­de­da­ek­ning in­klu­de­ret i de­res ulyk­ke­sel­ler rej­se­for­sik­ring. Og­så snydt ef­ter af­le­ve­ring Span­ske Goldcar er en af de sto­re syn­de­re, vi­ser bå­de eg­ne er­fa­rin­ger, samt ma­eng­den af ar­tik­ler og dår­li­ge an­mel­del­ser på net­tet. Bi­ler­ne er nye og la­e­kre, men og­så (åben­bart) ufor­holds­ma­es­sigt bil­li­ge. Det er der en grund til, for reg­nin­gen bli­ver mar­kant hø­je­re end det, du har bud­get­te­ret med, og sny­de­ri­et fort­sa­et­ter end­da ef­ter, bi­ler er af­le­ve­ret.

Der­for har BT Bi­ler i sam­ar­bej­de med Mi­ko­no­mi.dk la­vet en gu­i­de, som vi­ser, hvor­dan du gør bil­lej­en let­test og bil­ligst for dig selv bå­de før, un­der og ef­ter.

Der er og­så en lil­le gu­i­de til, hvor­dan du und­går at bli­ve snydt, når per­so­na­let ven­ligt ’til­by­der’ dig bå­de to og tre for­sik­rin­ger, som du re­elt ik­ke skal bru­ge.

Før du ta­ger af sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.