Fil­men om Ap­ple

BT - - TV - 19:35 19:55 09:10 16:20 18:00 22:00 00:55-06:20 11:05 13:05 14:40

”Selv­om ”Jobs” ik­ke by­der på de vil­de over­ra­skel­ser, så forta­el­les hi­sto­ri­en stramt og spa­en­den­de,” lød det fra BT’s an­mel­der Hen­ning Hø­eg, der i 2013 var klar med fem stjer­ner til fil­men om Ap­ple-iko­net Ste­ve Jobs, der dø­de af kra­eft i 2011 blot 56 år gam­mel. I star­ten af 1970’er­ne går Ste­ve Jobs på uni­ver­si­te­tet Re­ed Col­le­ge i Ore­gon, USA, og som man­ge an­dre på den­ne tid er han op­ta­get af den nye al­ter­na­ti­ve hip­pie-livs­stil og hal­luci­ne­ren­de stof­fer. Han er dog og­så me­get idérig, og på et tids­punkt går han sam­men med sin ven, com­pu­ter­eks­per­ten Ste­ve Woz­ni­ak, og i Jobs fora­el­dres ga­ra­ge i Los Alt­os byg­ger de ver­dens før­ste hjem­mecom­pu­ter, Ap­ple 1. Nu mang­ler de ba­re pen­ge. Jobs får over­be­vist for­skel­li­ge in­ve­sto­rer om, at der er et stort po­ten­ti­a­le i de nye ma­ski­ner, og i 1976 grund­la­eg­ger Jobs fir­ma­et Ap­ple, der får ka­em­pe suc­ces med com­pu­te­ren Ap­ple II. Men som mil­li­o­ner­ne be­gyn­der at rul­le ind, får Ap­ple og­så kva­li­fi­ce­ret kon­kur­ren­ce, og sam­ti­dig Med­vir­ken­de: In­struk­tion: be­gyn­der Jobs’ ex­cen­tri­ske op­før­sel at bli­ve et pro­blem for bå­de ham selv og hans om­gi­vel­ser. (Zulu)

Rain Man. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1988. Hope Flo­ats – en ny start. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1998. Fjer­nt fra ver­dens vrim­mel. En­gelsk dra­ma fra 2015. We­e­kend of a Cham­pion. Jeg er sta­dig Ali­ce. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Ju­no. Ame­ri­kansk-ca­na­disk ro­man­tisk ko­me­die fra 2007. Tam­my. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2014. Hol­lywood News Fe­ed (49). Ma­end af ae­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2000. The Wolf of Wall Stre­et. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2013. Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.