Nat­por­ti­e­ren-stjer­ne: Ja, vi er ka­e­re­ster

BT - - TV/RADIO -

In­ter­net­tet var na­er kogt over, da fle­re me­di­er brag­te en ra­ek­ke ro­man­ti­ske bil­le­der af den ame­ri­kan­ske san­ger Tay­l­or Swift sam­men med den bri­ti­ske sku­e­spil­ler Tom Hid­dle­ston, der bl.a. er kendt for sin rol­le i suc­ces­se­ri­en ’Nat­por­ti­e­ren’.

Til trods for at bil­le­der­ne vi­ser, hvor­dan par­ret bå­de kys­ser, kram­mer og hol­der i hånd, har in­gen af stjer­ner­ne hidtil be­kra­ef­tet, at de of­fi­ci­elt er ka­e­re­ster.

Men nu er hem­me­lig­heds­kra­em­me­ri­et slut, da den 35-åri­ge Tom Hid­dle­ston løf­ter slø­ret for, hvil­ken re­la­tion de to ken­dis­ser egent­lig har til hin­an­den.

I et in­ter­view til det ame­ri­kan­ske me­die The Hol­lywood Repor­ter af­slø­rer han nem­lig, at ryg­ter­ne om for­hol­det til ’Sha­ke It Off’-san­ge­ren er san­de.

» Sand­he­den er, at Tay­l­or Swift og jeg er sam­men, og vi er me­get gla­de. Tak, for­di I spør­ger,« si­ger Tom Hid­dle­ston til The Hol­lywood Repor­ter.

Ryg­ter­ne om en ro­man­ce mel­lem Tom Hid­dle­ston og Tay­l­or Swift be­gynd­te al­le­re­de i maj 2016, da vel­gø­ren­heds­ar­ran­ge­men­tet The Met Ga­la blev af­holdt. Her blev de fil­met sam­men, og i vi­deo­en kun­ne man se, hvor­dan par­ret bå­de dan­se­de og more­de sig sam­men, hvil­ket un­der­stre­ge­de de­res go­de ke­mi.

Tur­tel­du­er­nes for­hold kom­mer blot lidt over en må­ned ef­ter, at Tay­l­or Swift brød med sin eks­ka­e­re­ste Cal­vin Har­ris. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 42: Nem: 38, Mel­lem: 68, Sva­er: 120

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.