’’ ’’ ’’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg ved ik­ke, om det er sva­e­re­re at va­e­re an­gri­ber i FCK, men pres­set er nok va­el­dig stort. Der er nog­le, der bru­ger la­en­ge­re tid end an­dre på at fal­de til, og det skyl­des nok, at vi kra­e­ver lidt me­re beg­ge ve­je. Der kra­e­ves en stør­re ar­bejds­ra­di­us. Og de er må­ske kom­met fra klub­ber, hvor det ik­ke har va­e­ret så vig­tigt. Vi hen­ter nog­le gan­ge vo­res an­gri­be­re fra min­dre klub­ber el­ler fra an­dre kul­tu­rer, og der ta­ger det al­tid lidt la­en­ge­re tid Jeg ser på, om han er en god nok fod­bold­spil­ler. Vi har haft for­skel­li­ge ty­per. Det er lidt en myte, at vi al­tid spil­ler med sto­re an­gri­be­re, for vi hav­de jo Morten Nord­s­trand, Cés­ar San­tin, Ailt­on Al­mei­da og Marcus Al­l­bäck, der hel­ler ik­ke var sto­re. Men man kan si­ge, at når an­gri­ber­ne en­de­lig slår igen­nem her, er det som re­gel klas­se-klas­se-klas­se Han har en ut­ro­lig vels­le­bet ven­stre­fod og en me­get god for­stå­el­se. Han er god i luf­ten – i hvert fald på ind­la­eg. Ik­ke så god til at flik­ke vi­de­re. Han har god ti­m­ing på ind­la­eg. Han sli­der lidt med tem­po­et. Han skal op i et hø­je­re tem­po, og han skal ha­ve fle­re ak­tio­ner. Det er der, han er lidt ef­ter. Han skal ha­ve fle­re ak­tio­ner, så han of­te­re bli­ver far­lig Det kig­ger jeg slet ik­ke på. Det vig­tig­ste for mig er, at hol­det sco­rer. Lad os ta­ge San­tan­der. Vi syn­tes, at han var god før jul i sid­ste sa­e­son, og der score­de han ik­ke så man­ge mål. Men så kom det i for­å­ret. Det var lidt det sam­me med Da­me N’Doye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.