Ek­stremt op­sat­te sprin­te­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

14. eta­pe Montéli­mar - Vil­lars-les-Dom­bes Parc des Oi­seaux 208,5 km 4 4 4 MIK­KEL CONDÉ SKRI­VER un­der Tour de Fran­ce ana­ly­ser for BT. Han har i me­re end 10 år fulgt og skre­vet om cy­kel­sport for me­di­er i he­le Eu­ro­pa. MIK­KEL CONDÉ, CYKELEKSPERT

Da vi ik­ke har haft en re­el mas­ses­purt si­den 6. eta­pe, må sprin­ter­ne va­e­re ek­stremt op­sat­te på at kom­me til fa­det i dag. Det er dog vig­tigt at hu­ske på, at vi er langt in­de i Tou­ren, og med en di­stan­ce på over 200 km er det ik­ke uta­en­ke­ligt, at et sta­er­kt ud­brud for­mår at kla­re ska­e­re­ne. Sprin­ter­hol­de­ne er tra­et­te, og det er så­le­des langt fra li­ge så nemt at kon­trol­le­re fel­tet som i den før­ste uge, hvor al­le var fri­ske.

Umid­del­bart ser ter­ra­e­net må­ske ik­ke ud af me­get med kun tre, kor­te ka­te­go­ri 4-stig­nin­ger un­der­vejs. Hvis man kig­ger na­er­me­re, vil man dog op­da­ge, at der er utal­li­ge, små ik­ke-ka­te­go­ri­se­re­de bak­ker, som ryt­ter­ne skal for­ce­re. Hel­dig­vis for sprin­ter­ne kom­mer vin­den den­ne gang til at hja­el­pe fel­tet. Der kø­res så­le­des nord­på he­le da­gen fra Montéli­mar til fug­le­par­ken i Vil­lars-Les-Dom­bes. Det be­ty­der, at der kon­stant er mod­vind, hvil­ket vil gø­re det sva­e­re­re for et ud­brud at hol­de he­le vej­en.

Den ind­lag­te spurt kom­mer i by­en La Fay­et­te med 63 ki­lo­me­ter til mål. De få sprin­te­re, der sta­dig kø­rer ef­ter po­int til den grøn­ne trø­je, vil der­med ha­ve rig mu­lig­hed for at kom­me sig in­den den for­ven­te­de mas­ses­purt til sidst. Mod­sat de tid­li­ge­re eta­per er da­gens run-in ik­ke sa­er­lig tek­nisk. Det mest kri­ti­ske punkt kom­mer med lidt un­der 6 ki­lo­me­ter igen. Her dre­jer ryt­ter­ne til ven­stre ind på en no­get smal­le­re vej, hvil­ket vil stra­ek­ke fel­tet be­ty­de­ligt ud. Et par ki­lo­me­ter se­ne­re svin­ger ryt­ter­ne til høj­re, ud på en stor vej igen, hvor­ef­ter de sid­ste 3 ki­lo­me­ter er li­ge ud mod mål­stre­gen. Der er mod­vind på det­te styk­ke, og det be­ty­der, at det er vig­tigt al­le­re­de at sid­de langt frem­me ved 6 ki­lo­me­ter-po­r­ten. El­lers vil det sim­pelt­hen ko­ste for man­ge kra­ef­ter at skul­le kø­re sig frem i mod­vin­den til sidst. har den sta­er­ke nord­mand ik­ke få­et tin­ge­ne til at fun­ge­re, men det skyl­des pri­ma­ert, at han kør­te rundt med et sid­desår i den før­ste uge af lø­bet. Kri­stoff er nu i bed­ring og fø­ler sig rig­tig sta­er­kt kø­ren­de. Det vi­ste han bl.a. på 11. eta­pe, hvor han vandt fel­tets spurt ef­ter kvar­tet­ten med Pe­ter Sa­gan og Chris Froo­me. Selv­om han mang­ler Mi­cha­el Mør­køv, har Kri­stoff fort­sat Ja­copo Gu­ar­ni­e­ri og Marco Hal­ler til at kø­re sig i stil­ling. En hård mod­vinds­spurt pas­ser og­så Kri­stoff rig­tig godt. Bliv der­for ik­ke over­ra­sket, hvis han kø­rer li­ge op med top­fa­vo­rit­ter­ne i dag.

An­dre Greipel må og­så va­e­re op­sat på at gø­re det godt. Dog har han slet ik­ke ramt sid­ste års ni­veau. Med min­dre Lot­to Sou­dal en­de­lig får de­res le­a­dout­tog til at fun­ge­re, bli­ver det rig­tigt sva­ert for den ty­ske me­ster. Hvis han bli­ver le­ve­ret i en per­fekt po­si­tion, kan han dog sag­tens gå hen og vin­de eta­pen.

Blandt de øv­ri­ge out­si­de­re til en po­di­e­pla­ce­ring i dag fin­der vi som al­tid Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) samt Bry­an Coquard (Di­rect Ener­gie), Da­ni­el Mclay (Fortu­neo), Chri­stop­he La­por­te (Co­fi­dis), Jas­per Stuy­ven (Trek-Se­gaf­redo), Son­dre Holst En­ger (IAM Cycling), Mi­cha­el Mat­t­hews (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge), Dylan Gro­e­newe­gen (Team Lot­toNL) og Jo­hn De­gen­kolb (Gi­ant-Alpe­cin). Som na­evnt i op­tak­ten til 11. eta­pe var det kun for­ven­te­ligt, at De­gen­kolb skul­le bru­ge den før­ste halv­del af lø­bet til at kø­re sig i form i. Han har ik­ke sam­me top­fart som de øv­ri­ge sprin­te­re, men ef­ter en lang og hård eta­pe må man be­stemt ik­ke un­der­vur­de­re ham.

I til­fa­el­de af, at et hold en­de­lig lyk­kes med at kø­re de­res sprin­ter i stil­ling, bli­ver det nok Etixx-Qu­i­ck­Step og Mar­cel Kit­tel, der lø­ber med sej­ren. Den sto­re ty­sker har ik­ke va­e­ret li­ge så do­mi­ne­ren­de som i de se­ne­ste år, men han har dog sta­dig en en­kelt eta­pe­sejr fra i år at vi­se frem. Pro­ble­met for Kit­tel har va­e­ret, at han end­nu ik­ke er ble­vet le­ve­ret i den øn­ske­de po­si­tion helt frem­me i fel­tet, hvor han selv kan tra­e­de hjem fra hju­let af en hold­kam­me­rat. Han er en­ten ble­vet luk­ket in­de el­ler tvun­get til at star­te for tid­ligt pga. et mis­lyk­ket le­a­dout. De sid­ste tre ki­lo­me­ter i dag til­go­de­ser et sta­er­kt le­a­dout. Hvis Etixx-Qui­ck-Step kan ti­me det rig­tigt og for en gangs skyld få skudt Kit­tel af fra spids, bli­ver han rig­tig sva­er at kom­me for­bi in­den stre­gen. Med min­dre han selv­føl­ge­lig åb­ner for tid­ligt i mod­vin­den. Tra­di­tio­nen tro bli­ver Ale­xan­der Kri­stoff (Ka­tusha) bed­re og bed­re, som Tou­ren skri­der frem. Mens de øv­ri­ge sprin­te­re li­ge mi­ster et par pro­cen­ter af de­res top­fart, hol­der Kri­stoff sin og ud­lig­ner der­med for­skel­len i hur­tig­hed. Ind­til vi­de­re Stig­ning Beau­re­pai­re 292m La Fay­et­te 280m

Côte d’Hau­te­ri­ves 424m Côte du Four-à-Chaux 470m Côte de Puy-St-Mar­tin 349m For­plej­ning Sprint

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.