D

BT - - KENDER DU DET? -

Foto Astrid Da­lum en 13. ju­ni lag­de DR-jour­na­list Anders Agger et bil­le­de på sin Fa­ce­book-si­de. Det fo­re­stil­le­de ham og hans tv-mak­ker An­ne Hjer­nøe på en sand­strand, i no­get der kun­ne va­e­re dyb sam­ta­le, med ryg­gen til ka­me­ra­et og ud­sigt over ha­vet.

Bil­le­det var en tea­ser for de­res nye pro­gram­se­rie, hvor tv-par­ret fi­re lør­da­ge i tra­ek rej­ser rundt i USA. Ni mi­nut­ter se­ne­re skrev en af Ag­gers tro­fa­ste face­book­føl­ge­re: at de skri­ver til mig, som om vi al­le­re­de har etab­le­ret en form for for­hold. Det er pud­sigt. Jeg ved godt, at de ik­ke ken­der mig, men pro­ji­ce­rer nog­le fø­lel­ser over på mig, al­li­ge­vel bli­ver jeg li­ge over­ra­sket hver gang,« si­ger Anders Agger.

Nog­le gan­ge vil kvin­der­ne forta­el­le ham en hi­sto­rie. No­get de har op­le­vet. No­get han bur­de la­ve et pro­gram om. An­dre gan­ge hand­ler det om ’kød’, som han med et un­der­trykt fnis kal­der de me­re lum­re be­ske­der.

»Jeg vil­le i hvert fald dø af kof­fe­in­chok, hvis jeg skul­le drik­ke al den kaf­fe, jeg bli­ver til­budt. Det er sur­re­a­li­stisk. Jeg sva­rer på rig­tig me­get af det, men er og­så be­gyndt at ta­en­ke me­re over, hvad jeg la­eg­ger på Fa­ce­book, hvad jeg sva­rer på, og hvor­dan jeg sva­rer.« hvil­ket Anders Agger ser ud til at va­e­re yderst til­freds med. Han vil ger­ne sid­de uden­for, for so­len skin­ner, og det rø­rer ham ik­ke, at se­kund­me­ter­ne tru­er med at sen­de tar­te­let­ter­ne ud af DRs aar­hu­si­an­ske ma­tri­kel.

USA-rej­sen med An­ne Hjer­nøe, der lig­ger til grund for de pro­gram­mer, han ne­top er i fa­erd med at klip­pe, sid­der sta­dig un­der hu­den på ham.

»Vi mød­te bl.a. et dansk-ame­ri­kansk par, der hav­de mødt hin­an­den på ga­den i Tuc­son. Hun var fulgt ef­ter ham og hav­de in­vi­te­ret ham på en drink, selv om han hav­de en ka­e­re­ste. I dag bor de sam­men,« smi­ler Anders Agger over en ka­er­lig­heds­hi­sto­rie, som han fik op un­der neg­le­ne i USA.

Med hang til den slags hi­sto­ri­er kan han ik­ke rig­tigt si­ge no­get til, at kvin­der spør­ger, om han vil drik­ke kaf­fe.

Vir­ke­lig­hed og fan­ta­si

Han har tø­vet lidt med at si­ge ja til et in­ter­view. For Anders Agger kan bedst li­de at va­e­re den, der spør­ger. Han vil hel­le­re bli­ve klo­ge­re på an­dre end at la­de an­dre bli­ve klo­ge­re på ham.

I bund og grund pas­ser det ham ik­ke ret godt, at men­ne­sker hol­der øje med hans elek­tro­ni­ske gø­ren og la­den.

»Da jeg fik over 5.000 føl­ge­re, fik jeg en Fa­ce­book­si­de i ste­det for en pro­fil. Jeg kan ik­ke skri­ve til folk, men de kan skri­ve til mig. Jeg er vist op­pe om­kring 50.000 føl­ge­re nu, det er så­dan lidt… hold da op.«

Fan­po­sten kom­mer i bøl­ger i takt med, at Anders Agger duk­ker op på DR’s sen­de­fla­de i en­ten ’In­de­fra’ el­ler i pro­gram­mer med An­ne Hjer­nøe.

»98 pct. er sø­de og uskyl­di­ge. Up­sy­ko­ti­ske. De sid­ste to pct. er ik­ke. Det er kvin­der, der ta­ger en el­ler an-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.