Din hud af­sl

BT - - KENDER DU DET? -

We­e­kend - 16.07.2016

Iover tu­sind år har ki­ne­ser­ne brugt an­sigts­di­ag­nosti­se­ring. I tid­li­ge ti­der måt­te den ki­ne­si­ske la­e­ge nem­lig ik­ke rø­re den kvin­de­li­ge pa­tient, så an­sigtstyd­nin­gen var en må­de at stil­le en di­ag­no­se om per­so­nens syg­domstil­stand. Iføl­ge den ki­ne­si­ske an­sigts­di­ag­no­se ud­tryk­ker dit an­sigt dit liv. For det du op­le­ver, sa­et­ter si­ne spor. An­sig­tet er en yd­re re­flek­tion af dit in­dre selv, og det re­flek­te­rer din fø­lel­ses­ma­es­si­ge til­stand. Der­u­d­over kan det vi­se ver­den, hvem du er, hvor­dan du har ud­trykt di­ne fø­lel­ser.

Når jeg har en kli­ent i min kost­kli­nik er det ty­de­ligt for mig at se, at de­res an­sigts­hud af­spej­ler de­res livs­stil. Va­e­ske er hu­dens bed­ste ven. Bå­de i form af vand, men og­så gen­nem frugt og grønt­sa­ger. I min kon­sul­ta­tion fo­ku­se­rer jeg straks på drik­ke­va­ner. Selv­om kli­en­ten må­ske er kom­met på grund af et va­egt­pro­blem, ser jeg ret hur­tigt en aen­dring af de­res hud, sa­er­ligt i an­sig­tet, når de be­gyn­der at drik­ke me­re.

Syg­dom­me af­slø­res

Ki­ne­ser­ne me­ner, at an­sig­tets struk­tur og far­ver kan forta­el­le om syg­dom her og nu. An­sig­tets struk­tur og far­ve kan og­så på et me­get tid­ligt sta­die vi­se, hvil­ke syg­dom­sten­den­ser per­so­nen har i sig. Per­so­ner med få ryn­ker kan va­e­re go­de til at gi­ve slip på tid­li­ge­re ind­truf­ne trau­mer el­ler dår­li­ge op­le­vel­ser. An­dre bli­ver så og si­ge ma­er­ket af de­res op­le­vel­ser. Ryn­ker kan va­e­re et ud­tryk for vo­res liv­ser­fa­rin­ger og op­le­vel­ser på godt og ondt. • Barn­dom­men af­la­e­ses i ører­ne. • Li­vet i ty­ver­ne i pan­den. • Øjen­bryn og øj­ne vi­ser li­vet

i tre­di­ver­ne. • Na­e­sen af­slø­rer dit liv i fyr­re­ne. • Mun­den af­slø­rer halv­tred­ser­ne. • Ha­gen tres­ser­ne. • Mens ka­e­ben vi­ser li­vet

i halvfjerd­ser­ne. Vil du vi­de me­re om dit an­sigt og hvad det kan forta­el­le dig, kan du op­sø­ge en ki­ne­sisk la­e­ge.

Ik­ke kun ki­ne­sisk

Nye un­der­sø­gel­ser med ena­eg­ge­de tvil­lin­ger vi­ser klart, at mil­jø­be­stem­te fak­to­rer kan fø­je år til en per­sons vir­ke­li­ge al­der, trods den ge­ne­ti­ske lig­hed mel­lem tvil­lin­ger­ne.

Fak­to­rer som f.eks. en skils­mis­se, al­vor­li­ge stressop­le­vel­ser og brug af me­di­cin som f.eks. an­ti­de­pres­si­ve mid­ler har langt stør­re ind­fly­del­se på dit ud­se­en­de end di­ne ge­ner.

For­ske­re fra Ame­ri­can So­cie­ty of Pla­stic Sur­geons gen­nem­gik spør­ge­ske­ma­er og di­gi­ta­le bil­le­der af 186 ena­eg­ge­de tvil­lin­ge­par. • Skils­mis­se • An­ti­de­pres­si­ve mid­ler • Stort va­egt­tab • Stor va­egtøg­ning • Stress (men­talt, fy­sisk el­ler mil­jø­ma­es­sigt) spil­le­de en stor rol­le for ud­se­en­det og lag­de i gen­nem­snit mindst to år til ud­se­e­ne­det hos dem, der op­le­ve­de det.

Få ad­gang til end­nu me­re ind­hold om sund kost og livs­stil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.