E

BT - - TEMA -

Mang­ler vi­den

si­ja@bt.dk r man syg, når man har he­de­tu­re, tør­re slim­hin­der og sover dår­ligt om nat­ten? Og skal man gå til la­e­gen med si­ne symp­to­mer el­ler ba­re ac­cep­te­re til­stan­den, der au­to­ma­tisk føl­ger med, når man run­der midt­li­vet?

Man­ge kvin­der er i vil­dre­de, når de kom­mer i over­gangs­al­de­ren, si­ger eks­per­ter.

Prak­ti­se­ren­de la­e­ge og se­ni­o­r­for­sker ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Lot­te Hvas, der har for­sket i over­gangs­al­der, er en af de la­e­ger, der op­le­ver, hvor­dan de dan­ske kvin­der fø­ler sig usik­re på det, der sker i krop­pen. For kra­e­ver det be­hand­ling, el­ler ba­re tå­l­mo­dig­hed? »Da jeg be­gynd­te i 1996, var hor­mon­be­hand­lin­gen på sit al­ler­hø­je­ste. Man­ge la­e­ger så kvin­der­ne som for­fa­er­de­lig sy­ge. Nu er der kom­met en modre­ak­tion, hvor man­ge la­e­ger tø­ver med at ud­skri­ve hor­moner p.g.a. ri­si­ko­en for bi­virk­nin­ger. Men det be­ty­der ik­ke, at la­e­ger­ne ik­ke skal ta­ge kvin­der­ne se­ri­øst. Det skal de uan­set, hvor sto­re el­ler små ge­ner­ne er. Det er vig­tigt, at man ik­ke sy­ge­lig­gør kvin­der, ba­re for­di de er i over­gangs­al­de­ren. Om­vendt må man hel­ler ik­ke ba­ga­tel­li­se­re det.«

Lot­te Hvas, der li­ge nu skri­ver en bog til kvin­der i over­gangs­al­de­ren, op­le­ver, at man­ge kvin­der ik­ke vil ulej­li­ge la­e­gen med de­res symp­to­mer, når de ik­ke fø­ler de rig­tig sy­ge.

»Der mang­ler ba­sal vi­den om de for­an­drin­ger, der sker, når man som kvin­de midt i li­vet ef­ter­hån­den sy­nes, at man har la­ert sin krop at ken­de, og der så plud­se­lig sker no­get helt an­det,« si­ger hun.

Al­le kvin­der kom­mer i over­gangs­al­de­ren, men det er me­get for­skel­ligt, hvor me­get de ma­er­ker til aen­drin­ger­ne Sa­er­ligt he­de­tu­re ser ud til at ha­en­ge sam­men med vo­res ev­ne til at stres­se i krop­pen. Man­ge har det helt fint, men for cir­ka 20 pct. af al­le kvin­der er re­ak­tio­ner­ne så be­la­sten­de, at hor­mon­be­hand­ling kan kom­me på ta­le. Det ga­el­der isa­er ved kraf­ti­ge og hyp­pi­ge he­de­tu­re, der om nat­ten kan øde­la­eg­ge søv­nen.

Det kan dog va­e­re kom­pleks for bå­de pa­tient og la­e­ge at va­el­ge be­hand­ling.

»Kvin­der­nes op­le­vel­se af over­gangs­al­de­ren er of­te en kom­bi­na­tion af tre ting: Hor­moner­ne aen­drer sig. Krop­pen be­gyn­der at sig­na­le­re, at man er ble­vet ae­l­dre. Og ude­frakom­men­de ting, som sker i kvin­dens liv f.eks. syg­dom, neds­lidt­hed, skils­mis­se m.v. Det er de tre ting, som be­ty­der no­get for, om kvin­den op­le­ver pe­ri­o­den som god el­ler dår­lig. Det hand­ler alt­så ik­ke kun om hor­moner og den på­virk­ning, de har på krop­pen. Der­med er al­le symp­to­mer ik­ke no­get, der nød­ven­dig­vis hø­rer til på la­e­gens bord,« si­ger Lot­te Hvas.

Spis symp­to­mer­ne va­ek

Den po­in­te bak­ker for­fat­ter og na­tu­ro­path Ca­ro­li­ne Fi­ba­ek op om. Hun ud­gav i for­å­ret sam­men med gy­nae­ko­log Sti­ne Würst bogen ’Hor­monel har­moni’, hvor de bl.a. be­skri­ver, at man bør kig­ge på år­sa­gen til symp­to­mer­ne – ik­ke blot be­hand­le dem.

»Sa­er­ligt he­de­tu­re ser ud til at ha­en­ge sam­men med vo­res ev­ne til at stres­se. Der­for er det må­ske dér, man skal sa­et­te ind, frem for at ud­skri­ve hor­moner,« si­ger Ca­ro­li­ne Fi­ba­ek.

Hver­ken hun el­ler Sti­ne Fürst af­vi­ser dog, at hor­moner kan va­e­re løs­nin­gen for nog­le.

»Jeg har ik­ke no­get imod hor­moner, og ud­skri­ver det og­så til dem, der er hårdt ramt. Men der, hvor man kan se, at man kan gø­re no­get an­det med fa­er­re ri­si­ci, sy­nes jeg, man skal gø­re det. Det kan f.eks. va­e­re at be­hand­le med kost­tilskud, sal­vie el­ler rød­klø­ver el­ler at se på ko­sten, som og­så kan hja­el­pe til at øge ni­veau­et af østro­gen i krop­pen,« si­ger Sti­ne Würst.

Hel­ler ik­ke Lot­te Hvas ude­luk­ker al­ter­na­ti­ver til hor­moner. »Man­ge kvin­der med he­de­tu­re op­le­ver god ef­fekt af at spi­se en kost med et højt in­de­hold af plan­teø­stro­ge­ner så­som so­japro­duk­ter el­ler rød­klø­ver, selv­om det ik­ke har en li­ge­så god ef­fekt som me­di­cinsk be­hand­ling. Hvis en kvin­de op­le­ver, at hen­des he­de­tu­re går ud over nat­te­søv­nen, bør det fø­re til en dis­kus­sion hos la­e­gen om, hvil­ke mu­lig­he­der hun har. Det ga­el­der og­så slim­hin­de­for­an­drin­ger, hvis kvin­der­ne har ondt ved sex el­ler gen­tag­ne gan­ge får bla­e­re­be­ta­en­del­ser, her er der me­get at hen­te i den lo­ka­le be­hand­ling, som kun la­e­gen kan or­di­ne­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.