’En­ten var jeg skør

Han­ne Kiss sav­ne­de vi­den og for­stå­el­se fra sin la­e­ge, da hun fik vold­som­me smer­ter og angst på grund af over­gangs­al­de­ren

BT - - TEMA -

la­e­ger­ne, at det hang sam­men med over­gangs­al­de­ren. Hun søg­te i ste­det hja­elp på uden­land­ske hjem­mesi­der og i for­skel­li­ge fora på Fa­ce­book.

»Men det er jo ik­ke nød­ven­dig­vis ski­de sundt at goog­le sig til løs­nin­ger,« si­ger hun og forta­el­ler, hvor­dan man­ge kvin­der en­der med dy­re ’na­tur-hor­mon-be­hand­lin­ger’, som de be­stil­ler hjem fra ud­lan­det.

Drop­pe­de glu­ten

Først hop­pe­de Han­ne Kiss med på vog­nen med na­tur­me­di­cin, men i hen­des til­fa­el­de var det ene­ste, der blev let­te­re hen­des dan­kort. Sam­ti­dig er hun og­så lidt for au­to­ri­tet­stro til at på­be­gyn­de sin egen be­hand­ling med hor­moner.

Men hun fik in­spira­tion til at droppe glu­ten, suk­ker og ma­elk, som sam­men med lan­ge gå­tu­re har hjul­pet på nog­le af ge­ner­ne.

For tre uger si­den lyk­kes det en­de­lig Han­ne Kiss at få be­vis for, at hen­des krop er på vej i over­gangs­al­de­ren. Da fik hun nem­lig re­sul­ta­ter­ne fra en blod­prø­ve. Et re­sul­tat, der selv­om det ik­ke aen­drer på hen­des ge­ner, har gi­vet hen­de me­re ro.

»Det, jeg mang­le­de, var vi­den og an­er­ken­del­se. Jeg mang­le­de at få at vi­de, at mi­ne symp­to­mer ik­ke er no­get ham­ren­de far­ligt, men en na­tur­lig del af at va­e­re i over­gangs­al­de­ren. Så må jeg jo på en el­ler an­den må­de fin­de ud af at kom­me vi­de­re. For­hå­bent­lig er det ik­ke no­get, der va­rer ved,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.