S

BT - - TEMA -

Foto Bax Lind­hardt id­ste år va­el­te­de over­gangs­al­de­ren 50-åri­ge Han­ne Kiss fuld­sta­en­dig om­kuld.

Hun frøs, tab­te sig, fik hjer­te­ban­ken, for­dø­jel­ses­pro­ble­mer, hav­de smer­ter i he­le krop­pen, blød­nings­for­styr­rel­ser, smer­ter i mus­k­ler­ne og tør­re slim­hin­der.

Men va­erst gik det ud over hen­des psy­ke. Hun blev sy­ge­meldt med stres, ud­vik­le­de angst og den el­lers me­get sel­ska­be­li­ge igangs­a­et­ter, trak sig me­re og me­re ind i sig selv.

»Jeg var rig­tig ked af det og gra­ed man­ge tå­rer,« forta­el­ler Han­ne Kiss.

Syg el­ler skør

I be­gyn­del­sen var der stor op­bak­ning i om­gang­kred­sen, men den blev ef­ter­hån­den ud­skif­tet med mi­stil­lid: ’Ej, hun må va­e­re skør. Man kan ik­ke bli­ve så syg af at kom­me i over­gangs­al­de­ren’, men­te ven­ner og be­kend­te.

»Jeg hav­de en op­le­vel­se af, at min krop og mit sind for­rå­d­te mig. Jeg føl­te, jeg en­ten var ved at bli­ve skør el­ler fej­l­e­de no­get me­get al­vor­ligt,« si­ger hun.

La­e­ger­nes svar var an­ti­de­pres­siv me­di­cin, men Han­ne Kiss vil­le ik­ke me­di­ci­ne­res mod de­pres­sion. Hun var selv over­be­vist om, at det vold­som­me ka­os in­de i hen­de hav­de en hor­monel for­kla­ring. Men for­di hun sta­dig hav­de sin men­stru­a­tion, af­vi­ste

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.