S

BT - - TEMA -

Foto Emil Hou­gaard om lil­le bo­e­de Chloe Avo Holm i en 380 kva­drat­me­ter stor lej­lig­hed. Hen­des va­e­rel­se lå al­ler­ba­gerst i lej­lig­he­den. For at kom­me de­r­ind skul­le hun gen­nem spi­sestu­en, stu­en og bi­bli­o­te­ket og der­ef­ter ad en lang gang. Ik­ke kun fy­sisk, men og­så fø­lel­ses­ma­es­sigt, op­le­ve­de hun en enorm af­stand mel­lem sig selv, sin mor og sin sted­far.

»Min mor flyt­te­de sam­men med min sted­far, da jeg var tre år gam­mel. Men der var ik­ke rig­tig plads til mig. Jeg fik ik­ke den tryg­hed og om­sorg, som al­le børn har brug for. Jeg føl­te mig me­get en­som. Kun sja­el­dent kom jeg op at sid­de på skø­det, og der var in­gen, der spurg­te, hvor­dan det var gå­et i bør­ne­ha­ven. Jeg fik tid­ligt ople­vel­sen af at va­e­re i vej­en. Det var bedst, når jeg var stil­le,« forta­el­ler Chloe Avo Holm.

Hen­des mor ar­bej­de­de me­get og hav­de an­sat en nan­ny. Chloe Avo Holm el­ske­de op­ma­er­k­som­he­den, hun en­de­lig fik, når de to byg­ge­de slot­te af bøger, le­ge­de med Bar­bie og kla­ed­te sig ud. An­der­le­des var det, når hun blev pas­set af sin sted­far, som ik­ke to­le­re­re­de larm. Når hun kom hjem fra bør­ne­ha­ve, blev hun lagt til at sove, selv­om det var højlys dag. Al­ter­na­tivt blev hun luk­ket in­de på sit va­e­rel­se, hvor hun måt­te le­ge ale­ne i fle­re ti­mer bag en luk­ket dør.

Den før­ste ci­ga­ret

For­hol­det mel­lem mo­de­ren og sted­fa­de­ren holdt ik­ke. Da Chloe Avo Holm var seks år, flyt­te­de hun med sin mor og lil­le­bror. Men hun var sta­dig me­get ale­ne og var på det tids­punkt be­gyndt at ry­ge. Ci­ga­ret­ter og ba­nans­kra­el­ler, som hun ri­ste­de og røg sam­men med sin ku­si­ne. In­den la­en­ge snif­fe­de hun og­så lim og ligh­ter­gas. Da hun var syv år, var hun med til sit før­ste ind­brud. Der­fra tog det fart. Hun be­skri­ver det, som var hun stå­et på et lø­be­hjul, der blev til en cy­kel, der blev til en bil, der til sidst var et lyn­tog.

»To­get bul­dre­de der­u­dad, og jeg kun­ne ik­ke se, hvor­dan jeg kun­ne kom­me af.«

Det var ik­ke by­ens bed­ste børn, hun hang ud med, men hun gjor­de som kam­me­ra­ter­ne for at va­e­re med i grup­pen og fø­le, at der var ét sted, hun hør­te til. Som niårig stod hun før­ste gang for­an sin mors bar­skab.

»Plud­se­lig stod jeg og blan­de­de sjat­ter sam­men,« forta­el­ler Chloe Avo Holm.

Spi­ri­tus­sen gav var­me og tryg­hed og da­ek­ke­de hul­let og tom­he­den in­de­ni, og hun lod sig for­fø­re af den fri­heds­fø­lel­se, det gav. Ru­sen tog hen­de va­ek fra den vir­ke­lig­hed, som gjor­de ondt.

Drop­pe­de sko­len

Ska­en­de­ri­er­ne og kon­fron­ta­tio­ner­ne mel­lem Chloe Avo Holm og hen­des mor tog til. Dat­te­ren var ik­ke lyd­hør over for no­gen for­søg på at sa­et­te gra­en­ser. De se­ne af­te­ner med ven­ner­ne re­sul­te­re­de i, at hun ik­ke kom op om mor­ge­nen. Hun pja­ek­ke­de me­re og me­re, bå­de på grund af tra­et­hed, men og­så for­di hun ik­ke kun­ne sta­ve og syn­tes, at det var pin­ligt at bli­ve hen­tet i klas­sen, når hun skul­le til spe­ci­a­lun­der­vis­ning. I sam­råd med sko­len blev hun sendt på op­dra­gel­ses­an­stalt.

Iføl­ge mo­de­ren hav­de de beg­ge brug for en pau­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.