S

BT - - SPAR DIG RIG -

kal vi la­eg­ge bud­get? Min ka­e­re­ste ser på mig med al­vor­lig mi­ne. Spørgs­må­let er ud­løst af hans 11-åri­ge dat­ters hå­be­ful­de forta­el­ling om en klas­se­kam­me­rat, der spi­ste 40 is på en uge. Fyr­re!

Min ka­e­re­ste fan­ger mi­ne øj­ne. Vi ta­en­ker det sam­me: Glu­ben­de børn, der tig­ger og pla­ger, rød­g­lø­de­n­de visa­kort – kort sagt et fe­ri­e­for­brug, der stik­ker af som en gal ga­l­op­he­st.

Vi skal 14 da­ge til Spa­ni­en he­le ban­den. To voks­ne, fi­re børn på 0, 7, 11 og 13 år og svi­ger­mor. Vi hungrer, suk­ker og ta­el­ler ned i dis­se da­ge. Fe­ri­en er li­ge om hjør­net og nøøøøj, hvor vi gla­e­der os til at gi­ve slip og slap­pe af. Hvad skal vi la­ve? Så lidt som mu­ligt iføl­ge min ka­e­re­ste.

Han fo­re­stil­ler sig, at vi ba­re er i hu­set og slap­per af. Men jeg ved, hvor­dan det går: Vi vil på tur, på stran­den, i bjer­ge­ne. Og når vi er på tur, bli­ver vi tørsti­ge og sult­ne og skal li­i­i­ge ha­ve lidt at spi­se og drik­ke. Og hov, der var sør­me et sjovt (og dyrt) le­geland... Syv mand. I 14 da­ge. In­den vi ser os om, har vi brugt 30.000 på fjor­ten da­ge. Det har vi hver­ken råd el­ler lyst til. Vi er nødt til at fin­de en må­de at sty­re og tøj­le vo­res for­brug på.

Morten Holm Ste­in­vig, der er kon­su­lent i fi­nan­si­elt for­brug hos Pen­ge- og Pen­sions­pa­ne­let, gi­ver et en­kelt svar på di­lem­ma­et: ’Hvis du vil und­gå gy­set, når du åb­ner din net­bank ef­ter din fe­rie, er det en rig­tig god idé at la­eg­ge et bud­get, in­den du ta­ger af sted. Har du et bud­get, har du og­så en ram­me el­ler målsa­et­ning for, hvor me­get du må bru­ge un­der­vejs, og så er det sva­e­re­re at få ud­gif­ter­ne til at lø­be løbsk’.

Fe­rie i ex­cel­ark

Men der er ik­ke no­get me­re use­xet end at la­eg­ge bud­get. Sa­er­ligt use­xet bli­ver det, hvis det skal va­e­re i ex­cel. Al­le de fir­kan­ter og ko­lon­ner skra­em­mer de fle­ste langt ud på pra­e­ri­en. Men jeg har fun­det en gyl­den red­nings­krans. På Pen­ge- og Pen­sions­pa­ne­lets hjem­mesi­de ’Råd til pen­ge’ fin­des et fan­ta­stisk for­pro­du­ce­ret fe­rie-ex­cel­ark. Det er nemt og over­sku­e­ligt, selv for mig. Og det bed­ste er, at der er ta­enkt på po­ster, som selv jeg – spa­redron­nin­gen, ik­ke har ska­en­ket en tan­ke. F.eks.trans­port til af­gangs­ste­det. Vi skal fly­ve fra Kastrup, men hvor­dan kom­mer vi egent­lig der­ud? Bus, me­tro, taxa? Det ko­ster jo og­så pen­ge. Pen­ge, der er en del af det sam­le­de fe­ri­e­bud­get. El­ler hvad med ek­stra ud­gif­ter til mo­bil­reg­ning og in­ter­net?

Dy­re­re end jeg tro­e­de

Det før­ste, jeg gør, er at ta­ste vo­res sam­le­de bud­get ind. Hvad må fe­ri­en ko­ste os alt i alt? Bum, bum, jeg ta­en­ker, at 18.000 kr. ly­der godt. Vi har lånt et hus i Spa­ni­en, så vi har ik­ke dy­re ho­te­lom­kost­nin­ger. 18.000 kr. bur­de va­e­re nok. Men jeg bli­ver hur­tigt klo­ge­re og aen­drer det til 20.000 kr. Me­re må det alt­så ik­ke ko­ste. Men da jeg er fa­er­dig med at ta­ste al­le vo­res ca. tal ind, er vi gå­et 2.000 over bud­get. Og dét er uden no­gen form for sjov og for­ly­stel­ser... Så vi må igen aen­dre det sam­le­de be­løb. Vi en­der med at skri­ve 22.000 kr. Al­le­re­de her vi­ser bud­get­la­eg­nin­gen en af si­ne styr­ker. For vir­ke­lig­he­den stem­mer sja­el­dent overens med tro­en og hå­bet, in­den man ta­ger af sted.

Nu jeg er ved det, så mang­ler jeg sol­bril­ler. Dem vil jeg kø­be i Spa­ni­en. Og es­padril­los fra mar­ke­det – de er så skøn­ne. Jeg skri­ver 600 kr. i fel­tet ’shop­ping og so­u­ve­nirs’. Og for­hø­jer fe­ri­e­bud­get­tet til 22.600 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.