T

BT - - DIG OG MIG -

We­e­kend - 16.07.2016 re pct. af al­le kvin­der har i lø­bet af det sid­ste år op­le­vet smer­ter ved sex. Det af­slø­rer et dansk stu­die. Of­te får jeg hen­ven­del­ser, sa­er­ligt fra un­ge kvin­der, der spør­ger, hvad de skal gø­re ved smer­ter­ne, og om det ’ba­re’ skal va­e­re så­dan re­sten af li­vet? Lad mig slå fast med det sam­me: Sex skal ik­ke gø­re ondt. Du skal ik­ke af­fin­de dig med smer­ter og la­de sex bli­ve en ube­ha­ge­lig op­le­vel­se – igen og igen.

Ube­ha­get og smer­ter­ne ved sam­le­je kan ha­ve man­ge for­skel­li­ge år­sa­ger.

For nog­le kvin­der kan det hand­le om en in­fek­tion, der kan af­hja­el­pes med en kortva­rig be­hand­ling. For an­dre kan det va­e­re spa­en­din­ger i un­der­li­vet, alt­så en over­s­pa­endt un­der­livs­musku­la­tur. For an­dre igen hand­ler det om f.eks. vag­i­nis­me, vul­vo­dy­ni, en­do­me­trio­se el­ler hud­li­del­ser. Kon­klu­sio­nen er, at der al­tid er en år­sag.

Gå til la­e­ge

Den ene­ste tom­mel­finger­regl er: ’Gør det ondt, så gå til la­e­gen’. Kvin­der­ne be­ret­ter, at de igen og igen ’ba­re’ har sex og la­der som om, at det ik­ke gør ondt, sim­pelt­hen af frygt for kon­se­kven­ser­ne ved ik­ke at ha­ve sex

Fle­re af de kvin­der, jeg har mødt i min prak­sis, har mødt la­e­ger, der har sagt: ’Du skal ba­re la­e­re at slap­pe lidt me­re af, når du har sex’.

Kvin­der­ne er gå­et fra la­e­gen med en op­le­vel­se af at va­e­re stemp­let som hyste­ri­ske og selv at måt­te op­sø­ge vi­den, hja­elp og be­hand­ling.

Men husk: Hvis din la­e­ge ik­ke kan hja­el­pe, har du ret til at bli­ve hen­vist til en gy­nae­ko­log.

Det ram­mer kvin­de­lig­he­den

Kvin­der­ne op­le­ver, at de­res seksu­el­le selv­til­lid og fø­lel­sen af kvin­de­lig­hed bli­ver ramt og får skår, når de ik­ke er i stand til at ha­ve sex.

Der­u­d­over kom­mer der of­te en frygt for, at part­ne­ren vil for­la­de dem, hvis de ik­ke bli­ver i stand til at dyr­ke smer­te­fri sex.

Ud over smer­ter­ne, føl­ger der of­te en ra­ek­ke be­kym­rin­ger og frygt­tan­ker med, der gør kvin­den emo­tio­nelt stres­set.

Nog­le af kvin­der­ne be­ret­ter, at de igen og igen ’ba­re’ har sex og la­der som om, at det ik­ke gør ondt, sim­pelt­hen af frygt for kon­se­kven­ser­ne ved ik­ke at ha­ve sex.

Må­ske har man i åre­vis la­det som om, at sex var dej­ligt, og så kan det va­e­re sva­ert plud­se­lig at åb­ne op og be­ret­te om åre­vis med sex, der på in­gen må­de har føl­tes rart el­ler godt – tva­er­ti­mod.

Nog­le af kvin­der­ne forta­el­ler, at de ik­ke har haft sex i ad­skil­li­ge må­ne­der el­ler år, og at de­res lyst til seksu­elt samva­er er fuld­sta­en­dig for­s­vun­det.

Der­for kan kys, kram og ka­er­tegn i hver­da­gen og­så bli­ve rig­tig sva­ert, for­di det kan va­ek­ke en seksu­el lyst i part­ne­ren – som man ved, man ik­ke kan imø­de­kom­me, og der­ved (igen) op­le­ver fø­lel­sen af util­stra­ek­ke­lig­hed og ne­der­lag, og må­ske end­da kon­flik­ter i sit par­for­hold.

En ube­ha­ge­lig bi­virk­ning kan va­e­re, at man fø­lel­ses­ma­es­sigt og in­ti­mi­tets­ma­es­sigt tra­ek­ker sig fra par­for­hol­det og sin part­ner, som ik­ke kan for­stå, hvad der er galt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.