Brø­let Af­ly­ser rej­ser

BT - - NYHEDER -

TYR­KI­ET

Sel­ska­bet skul­le ha­ve sendt 870 pas­sa­ge­rer til Tyr­ki­et i dag. Det er lyk­ke­des at om­di­ri­ge­re tre af de fi­re fly til Rho­dos, så en del får til­budt en tur til den gra­e­ske ø i ste­det for. Bra­vo Tours har 600 rej­sen­de i Tyr­ki­et, og de kom­mer hjem som plan­lagt. Spies hav­de lør­dag 2.917 ga­e­ster på for­skel­li­ge rej­se­mål i Tyr­ki­et og har hel­ler in­gen pla­ner om at sen­de dem hjem før tid. Til gen­ga­eld er der på al­le ho­tel­ler ha­engt in­for­ma­tion op om si­tu­a­tio­nen i Tyr­ki­ets to stør­ste by­er. Sja­eld­ne ha­en­del­ser »Mit ind­tryk er, at li­vet på stran­d­om­rå­der­ne le­ves på pra­e­cis sam­me må­de som før kup­for­sø­get,« si­ger Torben Andersen fra Spies Rej­ser.

Spørgs­må­let er, om si­tu­a­tio­nen i Tyr­ki­et af­skra­ek­ker folk fra at ta­ge der­til i den na­er­me­ste frem­tid, el­ler om vi som fol­ke­fa­erd er hur­ti­ge til at glem­me ts­u­na­mi­er, ter­ror, flygt­nin­ge­kri­ser, og nu alt­så og­så et kup­for­søg?

»Må­ske kan man bli­ve af­skra­ek­ket li­ge når no­get sker, men så sun­der man sig, bli­ver re­a­li­stisk og spør­ger sig selv »men hvad er ri­si­ko­en for, at det sker igen?«

Det er jo hel­dig­vis ha­en­del­ser, der op­står sja­el­dent. De man­ge flygt­nin­ge på Les­bos var lidt no­get an­det, som må­ske holdt turi­ster va­ek i la­en­ge­re tid, og der­for la­ve­de vi ne­top en kampag­ne for at få dem til­ba­ge, for lo­kal­be­folk­nin­gen hav­de vir­ke­lig brug for turis­men,« si­ger Torben Andersen. Go­de til at kom­me til­ba­ge Stig El­ling hu­sker den­gang, ts­u­na­mi­en ram­te Thailand:

»Det var en trist og hel­dig­vis spe­ci­el epi­so­de, hvor sår­e­ne li­ge skul­le la­e­ges. Men vi dan­ske­re er go­de til at kom­me til­ba­ge, så snart der er ro­ligt igen, og det er og­så synd an­det, for de lo­ka­le le­ver jo af os.«

Ved re­dak­tio­nens slut­ning lød Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets an­vis­ning så­le­des: »Sik­ker­heds­ni­veau­et er aen­dret. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et fra­rå­der ind­til vi­de­re ik­ke-nød­ven­di­ge rej­ser til Tyr­ki­et«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.