ER­DO­GAN RED­DET AF

BT - - NYHEDER -

PORTRA­ET

Men pra­esi­den­tens støt­ter er man­ge. Det blev ty­de­ligt, da de før­ste mel­din­ger om et fo­re­stå­en­de mi­li­ta­er­kup lød, me­ner jour­na­list og for­fat­ter til bogen ’Tyr­ki­et 1923-2013’ De­niz Se­rin­ci, som og­så er ba­chel­or i hi­sto­rie og hol­der fored­rag om Tyr­ki­ets hi­sto­rie, po­li­tik og sam­fund.

»Selv i mi­li­ta­e­ret, som reg­nes for at va­e­re se­ku­la­ert og mod­stan­der af Er­do­gan, har he­le ver­den jo ne­top fun­det ud af, at der har han og­så man­ge ven­ner. Det er ik­ke fler­tal­let i mi­li­ta­e­ret, som er imod ham - for de hjalp ham,« si­ger han. Skød mod ci­vi­le Nat­ten til i går lød der plud­se­lig mel­din­ger om vold­som­me sce­ner og mi­li­ta­er­kup i Tyr­ki­et. Nyheds­bu­reau­er rap­por­te­re­de om mi­li­ta­er, der blo­ke­re­de bro­er og skød fra he­li­kop­te­re mod ci­vi­le. Det var dra­be­li­ge sce­ner i et land, hvor man­ge tu­sin­de dan­ske­re ne­top be­fin­der sig på fe­rie. Me­re end 264 per­so­ner blev dra­ebt i op­gø­ret.

Men mi­li­ta­e­ret sej­re­de ik­ke. Det gjor­de pra­esi­den­ten. Og han gjor­de det ved at be­nyt­te sig af dén ting, som han nor­malt er mod­stan­der af. De so­ci­a­le me­di­er. Slår ned på me­di­er­ne »Det er et hi­sto­risk pa­ra­doks, at man­den, der slår ned på so­ci­a­le me­di­er og de­mon­stra­tio­ner selv får brug – og gør brug – af dem,« si­ger dansk-tyr­ki­ske jour­na­list De­niz Se­rin­ci.

Re­cep Er­do­gan sva­rer nor­malt på kri­ti­ske rø­ster på en gan­ske ef­fek­tiv må­de. Han ud­ren­ser. Fjer­ner si­ne mod­stan­de­re. Det gjor­de han og­så i fe­bru­ar i år, da han over­tog lan­dets stør­ste avis, Za­man, som var re­ge­rings­kri­tisk. Der­na­est an­sat­te han en Er­do­gan-ven­lig re­dak­tør, og så hav­de han luk­ket mun­den på den avis.

Men på trods af, at den 62-åri­ge kon­ser­va­ti­ve pra­esi­dent er au­to­ri­ta­er, er han de­mo­kra­tisk valgt, un­der­stre­ger De­niz Se­rin­ci:

»Han har en an­den for­tolk­ning af de­mo­kra­ti, end vi har i Ve­sten. I Dan­mark skal flest mu­li­ge va­e­re eni­ge. Er­do­gan har den op­fat­tel­se, at han har få­et halv­de­len af be­folk­nin­gens stem­mer, og så han har man­dat. Han er li­geg­lad med kri­tik. Han har sin egen dags­or­den, som han slip­per af sted med hver gang,« si­ger den dansk-tyr­ki­ske jour­na­list, som me­ner, at vi kom­mer til at se me­re uro i Tyr­ki­et: Ka­em­pe yd­my­gel­se »Er­do­gan kon­so­li­de­rer mag­ten, han vil ik­ke ri­si­ke­re, at det sam­me sker igen. Han vil ud­ren­se de sid­ste ele­men­ter i mi­li­ta­e­ret, som ik­ke hol­der med ham. Fre­dag nat var en ka­em­pe yd­my­gel­se. Han er ry­stet i sin grund­vold. Vi ta­ler om en mand, som er så magt­fuld, at han luk­ker Twit­ter, YouTu­be, Fa­ce­book og smi­der jour­na­li­ster i fa­engsel - men han var så des­pe­rat, at han var nødt til at stå frem via Fa­ceti­me (på sin iPho­ne, red.) gen­nem et me­die for at nå ud til ver­den og op­for­dre til mod­stand på ga­den,« si­ger De­niz Se­rin­ci.

Iføl­ge jour­na­li­sten er der tre grun­de til, at kup­pet ik­ke lyk­ke­des: Man skal nem­lig ha­ve he­le mi­li­ta­e­ret bag sig, ik­ke kun det min­dre­tal, som er mod­stan­de­re af Er­do­gan. Der­na­est skal al­le me­di­er luk­kes ned, og det nå­e­de mi­li­ta­e­ret al­drig, så Er­do­gan for­må­e­de at mo­bi­li­se­re si­ne støt­ter på ga­den. Og som det sid­ste skal pra­esi­den­ten sa­et­tes i hus­ar­re­st, men det lyk­ke­des hel­ler ik­ke.

Pra­esi­den­ten gem­te sig nem­lig et hem­me­ligt sted, mens han nå­e­de at ta­le til di­rek­te til be­folk­ning gen­nem Fa­ceti­me på tv-sta­tio­nen CNN Türk, og det var med til at sik­re sej­ren - i et sta­digt split­tet land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.