SO­CI­A­LE ME­DI­ER Er­do­gans fjen­de num­mer et

BT - - NYHEDER -

MOD­STAN­DE­REN

Men der er slet ik­ke no­get at kom­me ef­ter, si­ger imam Fet­hul­lah Gü­len iføl­ge den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an og nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Gü­len be­na­eg­ter en­hver form for rol­le i kup­for­sø­get. For­døm­mer kup­pet »Jeg for­døm­mer på det kraf­tig­ste det mi­li­ta­e­re kup­for­søg i Tyr­ki­et. Re­ge­rings­mag­ten bør vin­des gen­nem en pro­ces med frie og ret­fa­er­di­ge valg, ik­ke med tvang,« si­ger Fet­hul­lah Gü­len, som si­den 2013 har le­vet i ek­sil i Penn­sylva­nia i USA, ef­ter der blev ud­stedt en ar­re­stor­dre på ham, for­di han in­den da gjort sig sta­er­kt upo­pu­la­er ved blandt an­det at be­skyl­de pra­esi­dent Er­do­gans søn og højt­stå­en­de re­ge­rings­folk for kor­rup­tion:

»Som én, der har lidt un­der fle­re mi­li­ta­er­kup i lø­bet af de se­ne­ste fem år­ti­er, er det sa­er­ligt for­na­er­men­de at bli­ve be­skyldt for at ha­ve til­knyt­ning til et så­dant for­søg,« si­ger Gü­len.

Un­der kup­for­sø­get sag­de den tyr­ki­ske re­ge­rings ad­vo­kat, Robert Am­ster­dam, at der var ’tegn på en di­rek­te for­bin­del­se’ mel­lem mi­li­ta­e­re kup­ma­ger­ne og Fet­hul­lah Gü­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.