IS ta­ger skyl­den for Ni­ce-an­greb

BT - - NYHEDER -

børn med. Eks-ko­nen var sta­dig i po­li­tiets va­re­ta­egt i går.

An­gre­bet, hvor ger­nings­man­den zigzag­ge­de en 15 me­ter lang og 19 ton tung hvid last­bil igen­nem den sto­re men­ne­ske­ma­eng­de, der var sam­let på Pro­me­na­de des Ang­lais for at fejre den fran­ske na­tio­nal­dag, Ba­stil­le-da­gen, ko­ste­de 84 men­ne­ske­liv, her­i­blandt ti børn. Men dødstal­let kan sti­ge i de kom­men­de da­ge, for­di 202 an­dre blev kva­e­stet, her­af 52 al­vor­ligt. Il­de­vars­len­de trus­sel Selv­om Mo­ha­med La­hou­aiej-Bouhlel var kendt af myn­dig­he­der­ne for blandt an­det ty­ve­ri og hu­str­u­vold, så var han ik­ke kendt som en ra­di­ka­li­se­ret mus­lim. Hvis han var en is­la­mi­stisk mi­li­tant, har han iføl­ge den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Ber­nard Ca­ze­ne­u­ve na­ep­pe va­e­ret det la­en­ge.

»Det la­der til, at han blev ra­di­ka­li­se­ret me­get hur­tigt – i hvert fald ud fra de for­kla­rin­ger, vi har få­et fra folk om­kring ham,« si­ger in­den­rigs­mi­ni­ste­ren iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Alt ty­der dog på, at an­gre­bet var sa­er­de­les nø­je plan­lagt. Mo­ha­med La­hou­aiej-Bouhlel hav­de da­gen for­in­den bag last­bilan­gre­bet. En fjer­de mand blev an­holdt fre­dag, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP. le­jet last­bi­len, som han brug­te til at plø­je ind i men­ne­ske­ma­eng­den, og få ti­mer før sin ra­ed­sels­ful­de ger­ning kom mas­se­mor­de­ren med en il­de­vars­len­de be­sked, som skul­le vi­se sig at hol­de stik på tragisk vis.

Det er en na­bo til Mo­ha­med La­hou­aiej-Bouhlel, som iføl­ge det fran­ske me­die L’Express kan be­ret­te, hvad den se­ne­re mas­se­mor­der hav­de sagt til en kol­le­ga, som han fik en øl med i sin lej­lig­hed få ti­mer in­den an­gre­bet.

»Tors­dag af­ten drak han sam­men med en kol­le­ga, og de be­gynd­te at ska­en­des. Hans ven sag­de, at han ik­ke var no­get va­erd, og han sag­de, ’En dag vil du hø­re om mig’,« for­kla­rer na­bo­en iføl­ge Af­ton­bla­det til L’Express.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.