Sko­v­flåt kan va­e­re for­tid om 15 år

BT - - NYHEDER -

Det er en ube­ha­ge­lig over­ra­skel­se, når man ef­ter en tur i sko­ven fin­der en flåt på krop­pen.

Men må­ske kan de fryg­te­de blod­su­ge­re fak­tisk va­e­re for­tid om 15 år. For et hold af 93 in­ter­na­tio­na­le for­ske­re har nem­lig kort­lagt flå­tens dna, skri­ver DR Syd.

Og det er et vig­tigt frem­skridt i kam­pen mod flåt­bid, si­ger Ming Chen, der er overlaege på mi­kro­bi­o­lo­gisk kli­nik på Sy­ge­hus Søn­derjyl­land.

»Det er me­get stort og be­ty­der, at der kan kom­me nye løs­nin­ger til at und­gå sko­v­flå­ter,« si­ger han til DR Syd.

Sko­v­flå­ten kan blandt an­det over­fø­re syg­dom­men bor­re­lia, der kan gi­ve mu­skel­lam­mel­ser.

Men nu hvor man man ken­der dna’et, kan man i frem­ti­den ud­vik­le mid­ler, der mod­vir­ker flåt­bi­de­ne, si­ger Ming Chen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.